Tìm m để bất phương trình bậc nhất vô nghiệm

     

- ví như (a > 0) thì (ax + b > 0)( Leftrightarrow x > - dfracba) bắt buộc (S = left( - dfracba; + infty ight) e emptyset ) .

- ví như (a 0)( Leftrightarrow x 0) tất cả dạng $0x + b > 0$

+ với (b > 0) thì (S = mathbbR.)

+ cùng với (b le 0) thì (S = emptyset .)


Bạn đang xem: Tìm m để bất phương trình bậc nhất vô nghiệm

Từ cách thức biện luận bất phương trình bậc nhất một ẩn ta thấy:

Nếu (a = 0) với (b le 0) thì bất phương trình vô nghiệm.


*
*
*
*
*
*
*
*

Bất phương trình $dfrac3x + 52 - 1 le dfracx + 23 + x$ bao gồm bao nhiêu nghiệm nguyên to hơn ( - 10?)


Tổng các nghiệm nguyên của bất phương trình (xleft( 2 - x ight) ge xleft( 7 - x ight) - 6left( x - 1 ight)) trên đoạn (left< - 10;10 ight>) bằng:


Tổng những nghiệm nguyên của bất phương trình (dfracx - 2sqrt x - 4 le dfrac4sqrt x - 4 ) bằng:

Xem thêm: Mẫu Thư Trình Bày Nguyện Vọng Motivation Letter Xin Học Bổng Và Cách Viết
Tìm tất cả các giá trị thực của thông số (m) nhằm hệ bất phương trình (left{ eginarrayl2x - 1 ge 3\x - m le 0endarray ight.) tất cả nghiệm duy nhất.


Hệ bất phương trình $left{ eginarrayl3x + 5 ge x - 1\left( x + 2 ight)^2 le left( x - 1 ight)^2 + 9\mx + 1 > left( m - 2 ight)x + mendarray ight.$ vô nghiệm khi và chỉ còn khi:


Tìm toàn bộ các giá trị của thông số (m) để bất phương trình (mx + 4 > 0) nghiệm đúng với tất cả (left| x ight|