Tổng hợp những hiểu biết về hóa học, bao gồm hóa học vô cơ và hữu cơ, khám phá thành phần, cấu trúc, đặc tính và các phản ứng biến đổi của các chất.