Hiệp hội thực phẩm minh bạch

     
Tôi có thắc mắc liên quan đến Hiệp hội Thực phẩm minh bạch. Cho tôi hỏi hội viên Hiệp hội Thực phẩm minh bạch có được quyền ra khỏi Hiệp hội không? Nếu được thì thủ tục được quy định thế nào? Câu hỏi của anh Thành Nam ở Đồng Nai.
*
Nội dung chính

Hội viên Hiệp hội Thực phẩm minh bạch có được quyền ra khỏi Hiệp hội không?

Căn cứ Điều 9 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Thực phẩm minh bạch phê duyệt kèm theo Quyết định 1127/QĐ-BNV năm 2021 quy định về quyền của hội viên như sau:

Quyền của hội viên1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật; được bảo vệ khi hoạt động nghề nghiệp của hội viên bị xâm phạm.

Bạn đang xem: Hiệp hội thực phẩm minh bạch

2. Được trực tiếp tham gia các hoạt động của Hiệp hội, được sử dụng và hưởng lợi từ các giá trị chung của Hiệp hội theo quy tắc ứng xử nội bộ, được tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; được tham dự Đại hội Hiệp hội và các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề, các sự kiện do Hiệp hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.3. Được tham gia thảo luận, biểu quyết, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội; đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc cũng như phát huy các thế mạnh trong hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ của hội viên.4. Thông qua Hiệp hội, được đề xuất các vấn đề về chế độ, chính sách, pháp luật liên quan; kiến nghị với Hiệp hội để đề nghị cơ quan nhà nước về những vấn đề bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện những chủ trương, chính sách có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.5. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo Hiệp hội và Ban Kiểm tra Hiệp hội theo quy định của Điều lệ Hiệp hội.6. Được Hiệp hội cung cấp thông tin, ấn phẩm, phổ biến kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ - kỹ thuật trong quá trình áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến bằng nhiều hình thức khác nhau như hội nghị, hội thảo, đào tạo, khảo sát kinh nghiệm trong và ngoài nước; Được Hiệp hội tạo cơ hội, hỗ trợ hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu khoa học - công nghệ, phát triển nguồn lực, phát triển thị trường phù hợp với quy định của pháp luật.7. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hiệp hội.8. Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không đủ điều kiện tiếp tục tham gia là hội viên của Hiệp hội.

Theo quy định trên, hội viên Hiệp hội Thực phẩm minh bạch có được quyền ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không đủ điều kiện tiếp tục tham gia là hội viên của Hiệp hội.

*

Hiệp hội Thực phẩm minh bạch (Hình từ Internet)

Nghĩa vụ của hội viên Hiệp hội Thực phẩm minh bạch là gì?

Theo Điều 10 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Thực phẩm minh bạch phê duyệt kèm theo Quyết định 1127/QĐ-BNV năm 2021 quy định về nghĩa vụ của hội viên như sau:

Nghĩa vụ của hội viên1. Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách luật pháp của Nhà nước; thực hiện Điều lệ, các quy định của Hiệp hội2. Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh. tích cực xây dựng, phát triển và bảo vệ các giá trị chung của Hiệp hội.3. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch vì lợi ích riêng, trừ khi được lãnh đạo Hiệp hội phân công bằng văn bản.

Xem thêm: Một Số Nguyên Nhân Dẫn Tới Tình Trạng Trẻ Bị Suy Dinh Dưỡng Và Biện Pháp Khắc Phục

4. Tuyên truyền mở rộng ảnh hưởng và uy tín của Hiệp hội; vận động các tổ chức hưởng ứng, tham gia hoạt động của Hiệp hội; tích cực tham gia công tác phát triển hội viên.5. Chăm lo xây dựng đoàn kết trong Hiệp hội, bảo vệ lợi ích chung của Hiệp hội, tôn trọng lợi ích chính đáng của các hội viên khác, không ủng hộ các hành động làm tổn hại đến Hiệp hội, uy tín, lợi ích và sự đoàn kết của Hiệp hội. Thực hiện Quy tắc ứng xử nội bộ của Hiệp hội; Triển khai các hoạt động để đạt Chứng nhận minh bạch thông tin tại cơ sở và/ hoặc trong chuỗi sản xuất của mình.6. Tích cực học tập, cập nhật kiến thức mới để hoàn thiện, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, các công cụ nâng cao chất lượng, tích cực đóng góp để phát triển cộng đồng nhà sản xuất thực phẩm an toàn, minh bạch thông tin cho người tiêu dùng Việt Nam.7. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp hội về đóng phí gia nhập và phí hội viên, trừ trường hợp là hội viên danh dự. Đóng góp phí sử dụng các dịch vụ chung do Hiệp hội tổ chức.8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hiệp hội.

Theo đó, hội viên Hiệp hội Thực phẩm minh bạch có những nghĩa vụ được quy định tại Điều 10 nêu trên.

Thủ tục ra khỏi Hiệp hội Thực phẩm minh bạch của hội viên được quy định thế nào?

Theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 11 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Thực phẩm minh bạch phê duyệt kèm theo Quyết định 1127/QĐ-BNV năm 2021 về thủ tục ra khỏi Hiệp hội như sau:

Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên, thủ tục ra khỏi Hiệp hội...4. Thủ tục ra khỏi Hiệp hội, khai trừ và xóa tên hội viên: hội viên bị xóa tên trong các trường hợp sau:a) Vi phạm pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh, an toàn thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng không có biện pháp khắc phục hoặc lặp lại nhiều lần;b) Vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Hiệp Hội hoặc gây thiệt hại cho xã hội ở mức nghiêm trọng;c) Vi phạm Điều lệ và Quy tắc ứng xử chung của Hiệp hội, không chấp hành Nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội, làm tổn thất tới uy tín và các giá trị, các lợi ích chung của Hiệp hội hoặc quyền và lợi ích chính đáng của hội viên khác;d) Không đóng phí hội viên từ 01 (một) năm trở lên;đ) Hội viên là tổ chức bị phá sản, giải thể, hội viên là cá nhân chết hoặc bị mất tích hoặc bị kết án theo một bản án có hiệu lực của Toà án.e) Hội viên có nguyện vọng xin thôi sinh hoạt Hiệp hội.5. Thủ tục xóa tên: Tổng thư ký có trách nhiệm rà soát danh sách và hồ sơ hội viên, việc thực hiện trách nhiệm hội viên định kỳ mỗi năm 01 lần báo cáo Ban Chấp hành về việc xóa tên hội viên và thông báo đến Ban Chấp hành danh sách hội viên đã xóa tên trước ngày tổ chức Hội nghị toàn thể thường niên hoặc Đại hội nhiệm kỳ 30 ngày.

Như vậy, thủ tục ra khỏi Hiệp hội Thực phẩm minh bạch của hội viên được thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 11 nêu trên.