Đề thi minh họa thpt quốc gia 2017 môn tiếng anh

     

Đáp án đề thi minh họa tiếng Anh 2017 lần 2 của Bộ GD giải chi tiết từ câu 1 đến câu 50. Cách giải, phân tích cặn kẽ từng câu dễ hiểu.Có dịch nghĩa từ mới, giải thích câu đúng, câu sai. 2 bài đọc hiểu cũng được dịch nghĩa.File gồm 20 trang cả đề, vui lòng tải file PDF đầy đủ ở link cuối bài viết

Question 8: For the last 20 years, we ______ significant changes in the world of science and technology.A. witness B. have witnessed C. witnessed D. are witnessingĐáp án B: Dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành: For + khoảng thời gian xác địnhCấu trúc thì HTHT:S + have/has + PII + O

Question 9: Housewives find it easier to do domestic chores thanks to ______ invention of labour-saving devices.A. the B. a C. an D. someĐáp án ALoại D vì invention ở đây số ítLoại B vì nếu dùng thì phải dùng anLoại C vì mạo từ an chỉ sử dụng khi lần u đ cập tới sự vật và người nghe chưa biết gì về sự vậtđó.Chọn A: vì khi nhắc đến “invention of labour-saving devices” (sự phát minh ra các thiết bị tiết kiệm sức lao động) người nghe đã hình dung ra đó là sự phát minh ra những thiết bị gì ( máy giặt, máy hút bụi,…)Question 10: Air pollution is getting ______ serious in big cities in the world.A. more and more B. the more and the moreC. the most and the most D. most and mostĐáp án ACấu trúc so sánh kép cùng một tính từ:– Tính từ/Trạng từ ngắn:S + V + adj/ adv + er + and + adj/ adv + er– Tính từ/Trạng từ dài:S + V + more and more + adj/ advQuestion 11: Ms Brown asked me ______ in my class.A. there were how many students B. how many students there wereC. were there how many students D. how many students were thereChuyển từ câu trực tiếp Wh-question:Ms Brown asked me: “How many students are there?”sang câu gián tiếp dùng cấu trúc:S + V (asked, told,…) + Wh + S + V (lùi 1 thì)Question 12: Her fiancé is said ______ from Harvard University five years ago.A. having graduated B. to have graduatedC. being graduated D. to be graduatedĐáp án BDạng câu: People say that + mệnh đềNếu mệnh đề sau that chia ở thì QK thì khi chuyển câu bị động ta dùng: To have + V(PII)

Question 13: Many rare and precious species are now ______ the verge of extinction.A. in B. from C.On D.ByĐáp án C : on the verge of extinction (idm) trên bờ tuyệt chủng

Đáp án đề thi minh họa tiếng Anh 2017 lần 2 của Bộ GD giải chi tiết

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Bạn đang xem: Đề thi minh họa thpt quốc gia 2017 môn tiếng anh

Question 20: Susan accidentally stepped on Denise’s foot.– Susan: “Oops! I’m sorry, Denise.”– Denise: “______”

A. You shouldn’t do that. B. It’s alright.C. You are welcome. D. It’s nonsense.Đáp án BDịch:Susan vô tình giẫm vào chân của Denise.– Susan: “Ôi! Tớ xin lỗi Denise”– Denise:A. Bạn không nên làm thếB. Không sao đâuC. Không có gìD. Nó vô nghĩa.Question 21: Hana and Jenifer are talking about a book they have just read.– Hana: “The book is really interesting and educational.”– Jenifer: “______”

A. I’d love it. B. That’s nice of you to say so.C. I couldn’t agree more. D. Don’t mention it.Hana và Jenifer đang nói về quyển sách mà họ vừa mới đọc– Hana: “Quyển sách này thật sự thú vị và mang tính giáo dục.”– Jenifer:A. Tớ thích nóB. Bạn thật tốt khi nói vậyC. Tớ không thể đồng ý hơn (thể hiện sự đồng tình)D. Đừng nhắc đến nó.

Xem thêm: Nhạc Chiêu Hồn Tử Sĩ - Bã I Ca đI Cã¹Ng NäƒM Thã¡Ng

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.Question 26: I really believe my letter came as a great surprise to John.A. John might be very surprised to receive my letter.B. John might have been very surprised to receive my letter.C. John must be very surprised to receive my letter.D. John must have been very surprised to receive my letter.Đáp án DĐoán về quá khứ (came as a great surprise) + có từ believe-> sử dụng cấu trúc: must have been + PII: chắc hẳn là ….

ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2017 môn Tiếng Anh lần 2 có đáp án giải chi tiết

*
*
*
*
*

Giải chi tiết đề minh họa môn tiếng Anh THPT Quốc Gia 2017 lần 2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Mời tham khảo thêm 1 số đề có lời giải chi tiết