Đề thi minh họa thpt quốc gia 2017 môn tiếng anh

     

Đáp án đề thi minh họa giờ Anh 2017 lần 2 của cục GD giải đưa ra tiết từ bỏ câu 1 mang đến câu 50. Biện pháp giải, so với cặn kẽ từng câu dễ dàng hiểu.Có dịch nghĩa trường đoản cú mới, lý giải câu đúng, câu sai. 2 bài đọc hiểu cũng khá được dịch nghĩa.File gồm 20 trang cả đề, vui mừng tải file PDF vừa đủ ở liên kết cuối bài xích viết

Question 8: For the last trăng tròn years, we ______ significant changes in the world of science and technology.A. Witness B. Have witnessed C. Witnessed D. Are witnessingĐáp án B: tín hiệu của thì lúc này hoàn thành: For + khoảng thời hạn xác địnhCấu trúc thì HTHT:S + have/has + PII + O

Question 9: Housewives find it easier to vày domestic chores thanks khổng lồ ______ invention of labour-saving devices.A. The B. A C. An D. SomeĐáp án ALoại D do invention tại đây số ítLoại B vì chưng nếu sử dụng thì phải dùng anLoại C bởi vì mạo từ bỏ an chỉ áp dụng khi lần u đ cập đến việc vật và fan nghe không biết gì về sự việc vậtđó.Chọn A: bởi khi nói đến “invention of labour-saving devices” (sự sáng tạo ra những thiết bị tiết kiệm ngân sách và chi phí sức lao động) người nghe đã hình dung ra đó là sự phát minh ra phần đông thiết bị gì ( sản phẩm giặt, thứ hút bụi,…)Question 10: Air pollution is getting ______ serious in big cities in the world.A. More & more B. The more & the moreC. The most and the most D. Most and mostĐáp án ACấu trúc so sánh kép cùng một tính từ:– Tính từ/Trạng tự ngắn:S + V + adj/ adv + er + và + adj/ adv + er– Tính từ/Trạng từ dài:S + V + more và more + adj/ advQuestion 11: Ms Brown asked me ______ in my class.A. There were how many students B. How many students there wereC. Were there how many students D. How many students were thereChuyển trường đoản cú câu trực tiếp Wh-question:Ms Brown asked me: “How many students are there?”sang câu con gián tiếp cần sử dụng cấu trúc:S + V (asked, told,…) + Wh + S + V (lùi 1 thì)Question 12: Her fiancé is said ______ from Harvard University five years ago.A. Having graduated B. To have graduatedC. Being graduated D. To lớn be graduatedĐáp án BDạng câu: People say that + mệnh đềNếu mệnh đề sau that phân chia ở thì QK thì khi gửi câu bị động ta dùng: to lớn have + V(PII)

Question 13: Many rare and precious species are now ______ the verge of extinction.A. In B. From C.On D.ByĐáp án C : on the verge of extinction (idm) trên bờ tuyệt chủng

Đáp án đề thi minh họa tiếng Anh 2017 lần 2 của bộ GD giải chi tiết

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the most suitable response khổng lồ complete each of the following exchanges.

Bạn đang xem: Đề thi minh họa thpt quốc gia 2017 môn tiếng anh

Question 20: Susan accidentally stepped on Denise’s foot.– Susan: “Oops! I’m sorry, Denise.”– Denise: “______”

A. You shouldn’t vì chưng that. B. It’s alright.C. You are welcome. D. It’s nonsense.Đáp án BDịch:Susan vô tình giẫm vào chân của Denise.– Susan: “Ôi! Tớ xin lỗi Denise”– Denise:A. Bạn kiêng kị thếB. Không sao đâuC. Không có gìD. Nó vô nghĩa.Question 21: Hana and Jenifer are talking about a book they have just read.– Hana: “The book is really interesting & educational.”– Jenifer: “______”

A. I’d love it. B. That’s nice of you khổng lồ say so.C. I couldn’t agree more. D. Don’t mention it.Hana cùng Jenifer đang nói tới quyển sách mà người ta vừa mới đọc– Hana: “Quyển sách này thiệt sự độc đáo và mang tính chất giáo dục.”– Jenifer:A. Tớ ưa thích nóB. Chúng ta thật giỏi khi nói vậyC. Tớ không thể gật đầu đồng ý hơn (thể hiện nay sự đồng tình)D. Đừng nói đến nó.

Xem thêm: Nhạc Chiêu Hồn Tử Sĩ - Bã I Ca đI Cã¹Ng NäƒM Thã¡Ng

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions.Question 26: I really believe my letter came as a great surprise to lớn John.A. John might be very surprised lớn receive my letter.B. John might have been very surprised to receive my letter.C. John must be very surprised to receive my letter.D. John must have been very surprised lớn receive my letter.Đáp án DĐoán về quá khứ (came as a great surprise) + bao gồm từ believe-> sử dụng cấu trúc: must have been + PII: chắc hẳn là ….

ĐỀ MINH HỌA thpt QUỐC GIA 2017 môn tiếng Anh lần 2 bao gồm đáp án giải chi tiết

*
*
*
*
*

Giải cụ thể đề minh họa môn giờ Anh THPT quốc gia 2017 lần 2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Mời đọc thêm 1 số đề có giải thuật chi tiết