Chiếm tỷ lệ tiếng anh là gì

     

Câu dịch mẫu: Các giống cừu này chiếm tỷ trọng bầy lớn thứ hai ở New Zealand. ↔ The breed makes up the second largest flock in New Zealand.


*

*

Hiện tại chúng tôi không có bản dịch cho chiếm tỷ trọng trong từ điển, có thể bạn có thể thêm một bản? Đảm bảo kiểm tra dịch tự động, bộ nhớ dịch hoặc dịch gián tiếp.


Thép cacbon bao gồm hai nguyên tố chính là sắt và cacbon, chiếm 90% tỷ trọng các sản phẩm thép làm ra.

Bạn đang xem: Chiếm tỷ lệ tiếng anh là gì


Du lịch là lĩnh vực đang phát triển, dù không chiếm tỷ trọng cao như nhiều hòn đảo vùng Caribbean khác.
Tourism is a growing sector, although not as proportionately important as in many other Caribbean islands.
Năm 2005, khu vực thứ nhất của nền kinh tế chiếm tỷ trọng 41,6%, khu vực thứ hai chiếm 20,8%, khu vực dịch vụ chiếm 37,6%.
In 2005, primary industries accounted for 41.6% of the economy, secondary industry for 20.8%, and sertiengtrungquoc.edu.vnces accounted for 37.6%.
Những lĩnh vực này thường chiếm tỷ trọng thấp trong tổng doanh số, nhưng lại chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tổng lợi nhuận.
These areas often account for a low share in total sales, but for a relatively high share in total profits.
Các ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong GDP, đặc biệt là dịch vụ tài chính, chăm sóc y tế và hành chính công.
Sertiengtrungquoc.edu.vnce industries accounted for the largest share of GDP, especially financial sertiengtrungquoc.edu.vnces, health care and public administration.
Các ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu bán hàng trực tiếp bao gồm xây dựng và tiengtrungquoc.edu.vnễn thông. Các tập hợp con lớn nhất trong số này sẽ là sản phẩm / dịch vụ cải tiến nhà mà các mặt hàng được bán có thể là mái nhà mới hoặc sửa chữa, vách ngoài, cửa sổ thay thế mới và đá trang trí.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Xét Tuyển Đại Học 2021: Sau Thời Gian Công Bố Điểm Sàn


The largest subset of these would be the home improvement products/sertiengtrungquoc.edu.vnces where items sold could be new or repaired roofs, siding, new replacement windows, and decorative stone.
Giới khoa bảng, trí thức, và các thành phần học thức chiếm tỷ lệ quan trọng trong số các cử tri bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ.
Academics, intellectuals and the highly educated overall constitute an important part of the Democratic voter base.
Tuy nhiên, phải công nhận số địa chỉ nguy hiểm trên mạng Internet chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, và đa số người dùng Internet không gặp vấn đề nghiêm trọng nào.
However, it must be acknowledged that only a small percentage of sites on the Internet pose a danger and that most users have not experienced serious problems.
“Trong thập kỷ vừa qua tỷ trọng của khu vực Đông Á Thái Bình Dương trong nền kinh tế thế giới đã tăng ba lần, và hiện nay chiếm khoảng 19%.
“In the last decade, East Asia and Pacific’s share in the world economy has tripled, to about 19 percent.
Sân bay quốc tế Dubai là một đóng góp quan trọng cho nền kinh tế Dubai, vì nó cung cấp tiengtrungquoc.edu.vnệc làm cho khoảng 90.000 người, gián tiếp hỗ trợ hơn 400.000 tiengtrungquoc.edu.vnệc làm và đóng góp hơn 26,7 tỷ USD cho nền kinh tế, chiếm khoảng 27% GDP của Dubai và 21% tiengtrungquoc.edu.vnệc làm tại Dubai.
Dubai International is an important contributor to the Dubai economy, as it employs approximately 90,000 people, indirectly supports over 400,000 jobs and contributes over US$26.7 billion to the economy, which represents around 27 per cent of Dubai"s GDP and 21% of the employment in Dubai.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M