Phổ cập giáo dục và xóa mù chữ

     
Thông báo 448 Lịch tổ chức Buổi gặp gỡ Nhân dân của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện về các nội dung liên quan đến Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2022
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

​ Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo và huy động sự tham gia, vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể của huyện, tổ chức kinh tế, cộng đồng dân cư trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; đồng thời củng cố, nâng cao chất lượngcông tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ; làm nền tảng vững chắc, đẩy mạnh phong trào “Xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn huyện. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, thực hiện công bằng xã hội.

Bạn đang xem: Phổ cập giáo dục và xóa mù chữ

Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Gò Công Đông triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022, với yêu cầu là: Tiếp tục duy trì và nângcao kết quảphổ cập giáo dục, xóa mù chữ là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở thực hiện Kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022, các ban, ngành, đoàn thể của huyện; Ủy ban nhân dân các xã căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tình hình thực tiễn của địa phương để xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Việc tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của đơn vị phảigắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Mục tiêu chung là củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT); phát triển và giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH) mức độ 3; phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGDTHCS) mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 2. Từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Cụ thể là 13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn và giữ vững PCGDMNTNT; Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi ra lớp: Đạt 100% và 100% trẻ 5 tuổi ra lớp được học 2 buổi/ngày; Trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%; 100% số giáo viên được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành và đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên và đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

Phấn đấu có 13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn và giữ vững Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: Đạt 100%; duy trì tỉ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 97,43% trở lên; Sử dụng hiệu quả, sắp xếp hợp lý cơ sở vật chất, thiết bị hiện có, tiếp tục đầu tư, xây dựng các khối công trình, bổ sung thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng các điều kiện theo quy định;

Duy trì có 05/13 xã, thị trấn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; có 08/13 xã đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 2; Duy trì tỷ lệ thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 tốt nghiệp THCS đạt từ 93% trở lên;….

13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; Nâng cao tỷ lệ người biết chữ mức độ 2 trong độ tuổi 15-60 toàn huyện đạt 99,34% trở lên; tỷ lệ người biết chữ mức độ 2 độ tuổi 15-35 đạt 100%; đảm bảo huy động 60% trở lên trẻ khuyết tật trong độ tuổi PCGD có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục.

Xem thêm: Harley Davidson Street 750 Độ

Để đảm bảo các chỉ tiêu trên cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội và ngành giáo dục và đào tạo để thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành và cộng đồng về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; nâng cao trách nhiệm quản lý, điều hành công tác từ huyện đến cơ sở, đưa chỉ tiêu PCGD, XMC vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm để chỉ đạo thực hiện.

Tăng cường các điều kiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ như: Điều kiện về đội ngũ giáo viên; điều kiện về cơ sở vật chất. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; thực hiện tốt chế độ chính sách để tăng tỷ lệ học sinh đến trường, duy trì tỷ lệ chuyên cần; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.v.v…

Theo Kế hoạch, Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo huyện chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo thực hiện hiệu quả nội dung Kế hoạch này.; đồng thời phối hợp với các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác truyền thông, vận động thực hiện công tác phổ cập và phát triển giáo dục, phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở mức độ cao hơn.

tới các tầng lớp nhân dân về vai trò của phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp xã xây dựng quy chế và chương trình hoạt động cụ thể của Ban chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2022.

Lê Hằng