Sinh học nghiên cứu sự sống, từ tế bào đến hệ sinh thái, cung cấp kiến thức về cấu trúc và chức năng của sinh vật, ứng dụng trong y học, nông nghiệp và môi trường.