Toán học

Lí thuyết thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Bài viết này tiengtrungquoc.edu.vn cung cấp một cái nhìn tổng quan về lý thuyết thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên, giúp bạn hiểu rõ về cách các số tự nhiên được sắp xếp và so sánh. Thông qua việc tìm hiểu các định nghĩa và ví dụ minh họa, bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về bản chất và tầm quan trọng của thứ tự trong toán học, từ đó áp dụng vào giải quyết các vấn đề toán học khác nhau.

Khái niệm thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Khái niệm thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Khái niệm thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Trong tập hợp số tự nhiên N, thứ tự được xác định là thứ tự tăng dần tự nhiên từ số nhỏ đến số lớn. Mỗi số tự nhiên có một số kế tiếp mà không có giới hạn về phía trên. Điều này tạo nên một cấu trúc có thứ tự tốt, nơi mọi tập con khác rỗng của số tự nhiên đều có một phần tử nhỏ nhất.

Các tính chất cơ bản

 1. Tính Kế tiếp: Mỗi số tự nhiên n có một số kế tiếp, là n+1. Không có khoảng trống giữa các số tự nhiên liên tiếp.
 2. Thứ tự Tuyệt đối: Với bất kỳ hai số tự nhiên aaa và bbb, hoặc a<b, hoặc a=b, hoặc a>b.
 3. Tính Transitive: Nếu a≤b  và b≤c, thì a≤c.
 4. Tính Well-Ordering: Mọi tập hợp không rỗng của các số tự nhiên đều có một phần tử nhỏ nhất.

Ví dụ minh họa

 • 2 nhỏ hơn 3 và lớn hơn 1.
 • Không có số tự nhiên nào giữa 5 và 6 là kế tiếp của 5.
 • Mọi tập con của số tự nhiên, như tập hợp các số chẵn, đều có một số nhỏ nhất; trong trường hợp này là 0 hoặc 2, tùy thuộc vào bối cảnh.

Quy tắc so sánh

So sánh hai số nguyên dương:

Cách so sánh đơn giản là đặt hai số cạnh nhau và xem số nào lớn hơn.

Ví dụ: 5 > 3.

So sánh hai số nguyên âm:

Đối với số nguyên âm, ta xét độ lớn của số mũ: số có số mũ cao hơn thực tế lại nhỏ hơn.

Nếu hai số nguyên âm có cùng số mũ, ta so sánh giá trị tuyệt đối của chúng: số có giá trị tuyệt đối cao hơn lại nhỏ hơn.

Ví dụ: -5 > -3.

So sánh số nguyên dương và số nguyên âm:

Bất kỳ số nguyên dương nào cũng luôn lớn hơn số nguyên âm.

Ví dụ: 2 > -1.

Những quy tắc này giúp xác định mối quan hệ giữa các số trong các phép tính và khi phân tích số học.

Xem thêm>>>Tổng hợp kiến thức và bài tập cộng hai số nguyên cùng dấu

Trình bày trên trục số

Trục số: Là đường thẳng trên đó các số nguyên được ghi dấu.

Cách biểu diễn số nguyên:

 • Các số nguyên âm được đặt ở bên trái của số 0 trên trục số.
 • Các số nguyên dương nằm ở bên phải của số 0.
 • Khoảng cách giữa một điểm số nguyên  𝑎 và điểm 0 là giá trị tuyệt đối của  𝑎

Phương pháp so sánh hai số nguyên:

 • Việc so sánh được thực hiện bằng cách quan sát vị trí tương đối của hai điểm trên trục số.
 • Điểm ở vị trí xa hơn về phía bên phải là lớn hơn.
 • Điểm ở vị trí xa hơn về phía bên trái là nhỏ hơn.

Các dạng bài tập và phương pháp giải thứ tự trong tập hợp số nguyên 

Dạng 1: So sánh hai số nguyên

Phương pháp giải:

So sánh hai số nguyên dương: Đưa ra quyết định so sánh trực tiếp giữa hai số.

So sánh hai số nguyên âm:

 • Xem xét mũ của mỗi số: trong hai số, số có mũ lớn hơn sẽ có giá trị nhỏ hơn.
 • Khi hai số có mũ như nhau, so sánh giá trị tuyệt đối của chúng: số có giá trị tuyệt đối lớn hơn sẽ nhỏ hơn trong thực tế.

So sánh giữa số nguyên dương và số nguyên âm: Luôn đúng rằng bất kỳ số nguyên dương nào cũng lớn hơn bất kỳ số nguyên âm nào.

Ví dụ: 

So sánh 5 và 3.

Giải: 5 > 3 (Vì 5 là số nguyên dương và 3 là số nguyên dương, 5 > 3).

Dạng 2: Xác định số nguyên lớn nhất và nhỏ nhất trong một tập hợp

Phương pháp giải:

 • Để tìm số nguyên lớn nhất: Duyệt qua các số trong tập hợp, so sánh chúng với nhau và lưu lại số có giá trị cao nhất tìm được.
 • Để tìm số nguyên nhỏ nhất: Kiểm tra mỗi số trong tập hợp, so sánh lần lượt và giữ lại số có giá trị thấp nhất.

Ví dụ:

Tìm số nguyên lớn nhất trong tập hợp {-2, 1, 3, -1}.

Giải: Số nguyên lớn nhất trong tập hợp {-2, 1, 3, -1} là 3.

Dạng 3: Sắp xếp số nguyên theo thứ tự giảm dần hoặc tăng dần

Phương pháp giải:

 • Sắp xếp số nguyên từ cao xuống thấp: Lần lượt so sánh các số trong danh sách và thực hiện hoán đổi vị trí giữa chúng nếu cần, để đảm bảo rằng số lớn hơn luôn đứng trước số nhỏ hơn, cho đến khi toàn bộ danh sách được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
 • xếp số nguyên từ thấp lên cao: Thực hiện so sánh từng cặp số và hoán đổi chúng khi cần thiết, sao cho số nhỏ luôn đứng trước số lớn, cho đến khi tất cả số trong danh sách được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ:

Sắp xếp các số 3, -1, 2, 0 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Giải: 3 > 2 > 0 > -1

 

Tác giả: