Việc làm vũng tàu 2016

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 2192/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 13 mon 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ LAOĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Việc làm vũng tàu 2016

Phê duyệt hạng mục vị trí câu hỏi làm các đơn vị sự nghiệp trựcthuộc Sở Lao động, mến binh với Xã hội, cụ thể như sau:

1. Trung trung khu Xã hội:23 vị trí

- đội vị trí việc làm lãnh đạo, cai quản lý, điềuhành: 04 vị trí;

- đội vị trí việc làm chuyển động nghề nghiệp: 10 vịtrí;

- team vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: 09 vị trí;

(Chi tiết tại Phụ lục tiên phong hàng đầu kèm theo)

2. Trung tâm công tác làm việc xã hội:16 vị trí

- đội vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, điềuhành: 04 vị trí;

- đội vị trí bài toán làm vận động nghề nghiệp: 06 vịtrí;

- đội vị trí vấn đề làm hỗ trợ, phục vụ: 06 vị trí;

(Chi máu tại Phụ lục số 2 kèm theo)

3. Trung trung khu Nuôi dưỡng ngườigià neo đơn: 14 vị trí

- đội vị trí bài toán làm lãnh đạo, quản ngại lý, điềuhành: 03 vị trí;

- nhóm vị trí việc làm hoạt động nghề nghiệp: 05 vịtrí;

- team vị trí câu hỏi làm hỗ trợ, phục vụ: 06 vị trí;

(Chi ngày tiết tại Phụ lục số 3 kèm theo)

4. Trung tâm dịch vụ thương mại việc làm:14 vị trí

- team vị trí việc làm lãnh đạo, cai quản lý, điềuhành: 04 vị trí;

- nhóm vị trí câu hỏi làm chuyển động nghề nghiệp: 03 vịtrí;

- đội vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: 07 vị trí;

(Chi máu tại Phụ lục số 4 kèm theo)

5. Trung vai trung phong Bảo trợ con trẻ emVũng Tàu: 18 vị trí

- đội vị trí bài toán làm lãnh đạo, quản lý, điềuhành: 04 vị trí;

- đội vị trí việc làm hoạt động nghề nghiệp: 07 vịtrí;

- team vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: 07 vị trí;

(Chi máu tại Phụ lục số 5 kèm theo)

6. Cơ sở hỗ trợ tư vấn và điều trịnghiện ma túy: trăng tròn vị trí

- team vị trí việc làm lãnh đạo, quản ngại lý, điềuhành: 04 vị trí;

- team vị trí vấn đề làm vận động nghề nghiệp: 06 vịtrí;

- đội vị trí bài toán làm hỗ trợ, phục vụ: 10 vị trí;

(Chi máu tại Phụ lục số 6 kèm theo)

7. Nhà Điều dưỡng Nam bộ:10 vị trí

- team vị trí câu hỏi làm lãnh đạo, quản ngại lý, điềuhành: 03 vị trí;

- nhóm vị trí việc làm hoạt động nghề nghiệp: 01 vịtrí;

- đội vị trí câu hỏi làm hỗ trợ, phục vụ: 06 vị trí;

(Chi ngày tiết tại Phụ lục số 7 kèm theo)

Điều 2. người có quyền lực cao Sở Lao động, yêu đương binh và Xã hội gồm trách nhiệmtriển khai triển khai các ngôn từ sau:

2. Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, thực hiện và quảnlý viên chức, fan lao động theo đúng vị trí việc làm, hạng chức danh nghềnghiệp vẫn được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Báo cáo UBND tỉnh giấc (qua Sở Nội vụ) chu đáo điều chỉnhdanh mục vị trí vấn đề làm khi bao gồm sự biến đổi về pháp luật tại những văn bản của cơquan bao gồm thẩm quyền hoặc biến hóa theo nhu yếu thực tế, nhằm bảo vệ thực hiện tại vịtrí việc làm được kịp thời cùng hiệu quả.

Điều 3.

Xem thêm: Kế Hoạch Tinh Giản Biên Chế Năm 2018, Trang Chủ Sở Nội Vụ Tỉnh Thừa Thiên Huế

Giao người đứng đầu Sở Nội vụ nhà trì:

- Thẩm định phiên bản mô tả công việc và khung năng lực củatừng vị trí vấn đề làm của các đơn vị sự nghiệp trực trực thuộc Sở Lao động, Thươngbinh và Xã hội trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn tiến hành việc tuyểndụng, thực hiện và quản lý viên chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danhnghề nghiệp buổi tối thiểu tương ứng đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng ubnd tỉnh, người có quyền lực cao Sở Nội vụ, người có quyền lực cao SởLao động, mến binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tương quan chịutrách nhiệm thi hành ra quyết định này./.

chỗ nhận: - Như Điều 4; - bộ Nội vụ (để b/c); - TTr TU; TTr HĐND tỉnh;; - nhà tịch, những Phó quản trị UBND tỉnh; - Ban tổ chức Tỉnh ủy; - Đăng website CCHC tỉnh; - Lưu: VT, SNV.

CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Trình

PHỤ LỤC SỐ 1

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRUNG TÂM XÃ HỘI TRỰC THUỘC SỞLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số TT

Mã vị trí việc làm

Tên vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp và công việc tối thiểu

Tên chức danh nghề nghiệp

Mã chức danh nghề nghiệp

Tổng số lượng vị trí câu hỏi làm

23

Nhóm lãnh đạo, cai quản lý, điều hành

4

1

TTXH.LĐQL.01.SLĐTB&XH

Giám đốc

Chuyên viên

01.003

2

TTXH.LĐQL.02.SLĐTB&XH

Phó Giám đốc

Chuyên viên hoặc công tác xã hội viên (hạng III)

01.003/ V.09.04.02

3

TTXH.LĐQL.03.SLĐTB&XH

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc công tác xã hội viên (hạng III) hoặc bác sĩ (hạng III)

01.003 V.09.04.02/ V.08.01.03

4

TTXH.LĐQL.04.SLĐTB&XH

Phó Trưởng phòng

Nhân viên công tác làm việc xã hội (hạng IV) hoặc cán sự hoặc bác sĩ hạng IV

V.09.04.03/ 01.004/ V.08.03.07

Nhóm hoạt động nghề nghiệp

10

1

TTXH.HĐNN.01.SLĐTB&XH

Công tác làng mạc hội

Nhân viên công tác xã hội (hạng IV)

V.09.04.03

2

TTXH.HĐNN.02.SLĐTB&XH

Tâm lý

Công tác xã hội viên (hạng III)

V.09.04.02

3

TTXH.HĐNN.03.SLĐTB&XH

Chăm sóc thẳng đối tượng

Nhân viên công tác làm việc xã hội (hạng IV)

V.09.04.03

4

TTXH.HĐNN.04.SLĐTB&XH

Y tế, điều dưỡng

Y sĩ hạng IV hoặc Điều chăm sóc hạng IV

V.08.03.07/ V.08.05.13/

5

TTXH.HĐNN.05.SLĐTB&XH

Dạy văn hóa

Giáo viên tiểu học tập hạng IV

V.07.03.09

6

TTXH.HĐNN.06.SLĐTB&XH

Dạy nghề

Giáo viên giáo dục công việc và nghề nghiệp hạng IV

7

TTXH.HĐNN.07.SLĐTB&XH

Chăm sóc dinh dưỡng

Dinh dưỡng hạng IV

V.08.09.26

8

TTXH.HĐNN.08.SLĐTB&XH

Phục hồi chức năng

Kỹ thuật y hạng IV

V.08.07.19

9

TTXH.HĐNN.09.SLĐTB&XH

Dược sỹ

Dược sỹ hạng IV

V.08.08.23

10

TTXH.HĐNN.10.SLĐTB&XH

An toàn dọn dẹp vệ sinh thực phẩm

Chuyên viên

01.003

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

9

1

TTXH.HTPV.01.SLĐTB&XH

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

06.032

2

TTXH.HTPV.02.SLĐTB&XH

Hành chính-Tổng hợp- CNTT

Chuyên viên

01.003

3

TTXH.HTPV.03.SLĐTB&XH

Quản trị

Nhân viên công tác làm việc xã hội (hạng IV)

V.09.04.03

4

TTXH.HTPV.04.SLĐTB&XH

Thủ quỹ

Thủ quỹ cơ quan, 1-1 vị

06.035

5

TTXH.HTPV.05.SLĐTB&XH

Văn thư - lưu giữ trữ

Văn thư trung cấp

02.008

6

TTXH.HTPV.06.SLĐTB&XH

Bảo vệ

Nhân viên

01.005

7

TTXH.HTPV.07.SLĐTB&XH

Lái xe

Nhân viên

01.005

8

TTXH.HTPV.08.SLĐTB&XH

Nhân viên Kỹ thuật

Nhân viên

01.005

9

TTXH.HTPV.09.SLĐTB&XH

Nhân viên Phục vụ

Nhân viên

01.005

Ghi chú: Số lượngvị trí vấn đề làm trong hạng mục trên chưa hẳn là số biên chế được giao của cáccơ quan, đối kháng vị; mỗi vị trí việc làm không tương xứng với một biên chế; mỗi vịtrí việc làm tất cả thể sắp xếp nhiều biên chế để thực hiện hoặc 01 biên chế cũng cóthể sắp xếp thực hiện nhiều vị trí vấn đề làm trong và một cơ quan, tổ chức

PHỤ LỤC SỐ 2

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI TRỰCTHUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số TT

Mã vị trí vấn đề làm

Tên vị trí câu hỏi làm

Chức danh công việc và nghề nghiệp tối thiểu

Tên chức danh nghề nghiệp

Mã chức danh nghề nghiệp

Tổng con số vị trí việc làm

16

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

4

1

TTCTXH.LĐQL.01.SLĐTB&XH

Giám đốc

Chuyên viên

01.003

2

TTCTXH.LĐQL.02.SLĐTB&XH

Phó Giám đốc

Chuyên viên hoặc công tác làm việc xã hội viên (hạng III)

01.003/ V.09.04.02

3

TTCTXH.LĐQL.03.SLĐTB&XH

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc công tác xã hội viên (hạng III) hoặc bác bỏ sĩ (hạng III)

01.003 V.09.04.02/ V.08.01.03

4

TTCTXH.LĐQL.04.SLĐTB&XH

Phó Trưởng phòng

Nhân viên công tác làm việc xã hội (hạng IV) hoặc cán sự hoặc bác sĩ hạng IV

V.09.04.03/ 01.004/ V.08.03.07

Nhóm hoạt động nghề nghiệp

6

1

TTCTXH.HĐNN.01.SLĐTB&XH

Công tác thôn hội

Nhân viên công tác xã hội (hạng IV)

V.09.04.03

2

TTCTXH.HĐNN.02.SLĐTB&XH

Chăm sóc thẳng đối tượng

Nhân viên công tác xã hội (hạng IV)

V.09.04.03

3

TTCTXH.HĐNN.03.SLĐTB&XH

Dạy văn hóa

Giáo viên tiểu học tập hạng IV hoặc Giáo viên thiếu nhi hạng IV

V.07.03.09/ V.07.02.06

4

TTCTXH.HĐNN.04.SLĐTB&XH

Y tế, điều dưỡng

Y sĩ hạng IV hoặc Điều dưỡng hạng IV

V.08.03.07/ V.08.05.13/

5

TTCTXH.HĐNN.05.SLĐTB&XH

Tâm lý

Công tác xã hội viên (hạng III)

V.09.04.02

6

TTCTXH.HĐNN.06.SLĐTB&XH

Chăm sóc dinh dưỡng

Dinh chăm sóc hạng IV

V.08.09.26

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

6

1

TTCTXH.HTPV.01.SLĐTB&XH

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

06.032

2

TTCTXH.HTPV.02.SLĐTB&XH

Văn thư - thủ quỹ

Văn thư trung cấp

02.008

3

TTCTXH.HTPV.03.SLĐTB&XH

Lái xe

Nhân viên

01.005

4

TTCTXH.HTPV.04.SLĐTB&XH

Bảo vệ

Nhân viên

01.005

5

TTCTXH.HTPV.05.SLĐTB&XH

Nhân viên phục vụ

Nhân viên

01.005

6

TTCTXH.HTPV.06.SLĐTB&XH

Nhân viên Kỹ thuật

Nhân viên

01.005

Ghi chú: Số lượngvị trí việc làm trong hạng mục trên chưa phải là số biên chế được giao của cáccơ quan, đối chọi vị; từng vị trí câu hỏi làm không tương xứng với một biên chế; từng vịtrí vấn đề làm tất cả thể bố trí nhiều biên chế để thực hiện hoặc 01 biên chế cũng cóthể sắp xếp thực hiện những vị trí bài toán làm trong và một cơ quan, tổ chức

PHỤ LỤC SỐ 3

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG NGƯỜI GIÀNEO ĐƠN TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số TT

Mã vị trí vấn đề làm

Tên vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp tối thiểu

Tên chức vụ nghề nghiệp

Mã chức danh nghề nghiệp

Tổng số lượng vị trí vấn đề làm

14

Nhóm lãnh đạo, cai quản lý, điều hành

3

1

TTNDNGNĐ.LĐQL.01.SLĐTB&XH

Giám đốc

Chuyên viên

01.003

2

TTNDNGNĐ.LĐQL.02.SLĐTB&XH

Phó Giám đốc

Chuyên viên hoặc công tác làm việc xã hội viên (hạng III)

01.003/ V.09.04.02

5

TTNDNGNĐ.LĐQL.03.SLĐTB&XH

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc công tác xã hội viên (hạng III) hoặc bác bỏ sĩ (hạng III)

01.003 V.09.04.02/ V.08.01.03

Nhóm chuyển động nghề nghiệp

5

1

TTNDNGNĐ.HĐNN.01.SLĐTB&XH

Công tác làng mạc hội

Nhân viên công tác làm việc xã hội(hạng IV)

V.09.04.03

2

TTNDNGNĐ.HĐNN.02.SLĐTB&XH

Y tế, điều dưỡng

Y sĩ hạng IV hoặc Điều dưỡng hạng IV

V.08.03.07/ V.08.05.13/

3

TTNDNGNĐ.HĐNN.03.SLĐTB&XH

Chăm sóc trực tiếp đối tượng

Nhân viên công tác làm việc xã hội (hạng IV)

V.09.04.03

4

TTNDNGNĐ.HĐNN.04.SLĐTB&XH

Chăm sóc dinh dưỡng

Dinh chăm sóc hạng IV

V.08.09.26

5

TTNDNGNĐ.HĐNN.05.SLĐTB&XH

Dược sỹ

Dược sỹ hạng IV

V.08.08.23

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

6

1

TTNDNGNĐ.HTPV.01.SLĐTB&XH

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

06.032

2

TTNDNGNĐ.HTPV.03.SLĐTB&XH

Văn thư - Thủ quỹ

Văn thư trung cấp

02.008

3

TTNDNGNĐ.HTPV.04.SLĐTB&XH

Bảo vệ

Nhân viên

01.005

4

TTNDNGNĐ.HTPV.05.SLĐTB&XH

Lái xe

Nhân viên

01.005

5

TTNDNGNĐ.HTPV.06.SLĐTB&XH

Nhân viên Kỹ thuật

Nhân viên

01.005

6

TTNDNGNĐ.HTPV.07.SLĐTB&XH

Nhân viên phục vụ

Nhân viên

01.005

Ghi chú: Số lượngvị trí việc làm trong hạng mục trên chưa phải là số biên chế được giao của cáccơ quan, đối kháng vị; mỗi vị trí vấn đề làm không khớp ứng với một biên chế; từng vịtrí bài toán làm gồm thể bố trí nhiều biên chế để triển khai hoặc 01 biên chế cũng cóthể sắp xếp thực hiện những vị trí câu hỏi làm trong cùng một cơ quan, tổ chức

PHỤ LỤC SỐ 4

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TRỰCTHUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số TT

Mã vị trí việc làm

Tên vị trí vấn đề làm

Chức danh nghề nghiệp và công việc tối thiểu

Tên chức vụ nghề nghiệp

Mã chức danh nghề nghiệp

Tổng con số vị trí việc làm

14

Nhóm lãnh đạo, quản ngại lý, điều hành

4

1

TTDVVL.LĐQL.01.SLĐTB&XH

Giám đốc

Chuyên viên

01.003

2

TTDVVL.LĐQL.02.SLĐTB&XH

Phó Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

01.003

3

TTDVVL.LĐQL.03.SLĐTB&XH

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

01.003

4

TTDVVL.LĐQL.04.SLĐTB&XH

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

01.003

Nhóm hoạt động nghề nghiệp

3

1

TTDVVL.HĐNN.01.SLĐTB&XH

Tư vấn; ra mắt việc làm

Chuyên viên

01.003

2

TTDVVL.HĐNN.02.SLĐTB&XH

Thông tin thị trường lao động

Chuyên viên

01.003

3

TTDVVL.HĐNN.03.SLĐTB&XH

Nghiệp vụ bảo đảm thất nghiệp

Chuyên viên

01.003

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

7

1

TTDVVL.HTPV.01.SLĐTB&XH

Kế toán

Kế toán viên Trung cấp

06.032

2

TTDVVL.HTPV.02.SLĐTB&XH

Văn thư - Thủ quỹ

Văn thư trung cấp

02.008

3

TTDVVL.HTPV.03.SLĐTB&XH

Hành chính - Tổng hợp

Chuyên viên

01.003

4

TTDVVL.HTPV.04.SLĐTB&XH

Bảo vệ

Nhân viên

01.005

5

TTDVVL.HTPV.05.SLĐTB&XH

Lái xe

Nhân viên

01.005

6

TTDVVL.HTPV.06.SLĐTB&XH

Nhân viên Kỹ thuật

Nhân viên

01.005

7

TTDVVL.HTPV.07.SLĐTB&XH

Nhân viên Phục vụ

Nhân viên

01.005

Ghi chú: Số lượngvị trí bài toán làm trong hạng mục trên không hẳn là số biên chế được giao của cáccơ quan, đối kháng vị; mỗi vị trí vấn đề làm không tương xứng với một biên chế; mỗi vịtrí vấn đề làm có thể bố trí nhiều biên chế để tiến hành hoặc 01 biên chế cũng cóthể bố trí thực hiện những vị trí việc làm trong cùng một cơ quan, tổ chức

PHỤ LỤC SỐ 5

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRUNG TÂM BẢO TRỢ TRẺ EM VŨNGTÀU TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số TT

Mã vị trí việc làm

Tên vị trí câu hỏi làm

Chức danh nghề nghiệp tối thiểu

Tên chức vụ nghề nghiệp

Mã chức danh nghề nghiệp

Tổng số lượng vị trí câu hỏi làm

18

Nhóm lãnh đạo, quản ngại lý, điều hành

4

1

BTTEVT.LĐQL.01.SLĐTB&XH

Giám đốc

Chuyên viên

01.003

2

BTTEVT.LĐQL.02.SLĐTB&XH

Phó Giám đốc

Chuyên viên hoặc công tác làm việc xã hội viên (hạng III)

01.003/ V.09.04.02

3

BTTEVT.LĐQL.03.SLĐTB&XH

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc công tác làm việc xã hội viên (hạng III) hoặc bác sĩ (hạng III)

01.003 V.09.04.02/ V.08.01.03

4

BTTEVT.LĐQL.04.SLĐTB&XH

Phó Trưởng phòng

Nhân viên công tác xã hội (hạng IV) hoặc cán sự hoặc thầy thuốc hạng IV

V.09.04.03/ 01.004/ V.08.03.07

Nhóm vận động nghề nghiệp

7

1

BTTEVT.HĐNN.01.SLĐTB&XH

Công tác buôn bản hội

Nhân viên công tác xã hội (hạng IV)

V.09.04.03

2

BTTEVT.HĐNN.02.SLĐTB&XH

Tâm lý

Công tác thôn hội viên (hạng III)

V.09.04.02

3

BTTEVT.HĐNN.03.SLĐTB&XH

Y tế, điều dưỡng

Y sĩ hạng IV hoặc Điều dưỡng hạng IV

V.08.03.07/ V.08.05.13/

4

BTTEVT.HĐNN.04.SLĐTB&XH

Chăm sóc dinh dưỡng

Dinh dưỡng hạng IV

V.08.09.26

5

BTTEVT.HĐNN.05.SLĐTB&XH

Chăm sóc trực tiếp đối tượng

Nhân viên công tác làm việc xã hội (hạng IV)

V.09.04.03

6

BTTEVT.HĐNN.06.SLĐTB&XH

Dạy văn hóa

Giáo viên tiểu học tập hạng IV

V.07.03.09

7

BTTEVT.HĐNN.07.SLĐTB&XH

Dạy nghề

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

7

1

BTTEVT.HTPV.01.SLĐTB&XH

Hành thiết yếu - Tổng hợp

Cán sự

01.004

2

BTTEVT.HTPV.02.SLĐTB&XH

Kế toán

Kế toán viên Trung cấp

06.032

3

BTTEVT.HTPV.03.SLĐTB&XH

Văn thư - Thủ quỹ

Văn thư trung cấp

02.008

4

BTTEVT.HTPV.04.SLĐTB&XH

Lái xe

Nhân viên

01.005

5

BTTEVT.HTPV.05.SLĐTB&XH

Bảo vệ

Nhân viên

01.005

6

BTTEVT.HTPV.06.SLĐTB&XH

Nhân viên kỹ thuật

Nhân viên

01.005

7

BTTEVT.HTPV.07.SLĐTB&XH

Nhân viên Phục vụ

Nhân viên

01.005

Ghi chú: Số lượngvị trí việc làm trong danh mục trên chưa phải là số biên chế được giao của cáccơ quan, đối chọi vị; từng vị trí bài toán làm không tương ứng với một biên chế; từng vịtrí việc làm gồm thể bố trí nhiều biên chế để triển khai hoặc 01 biên chế cũng cóthể sắp xếp thực hiện nhiều vị trí câu hỏi làm trong cùng một cơ quan, tổ chức

PHỤ LỤC SỐ 6

DANH MỤC VỊ TRÍ LÀM CƠ SỞ TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MATÚY TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số TT

Mã vị trí vấn đề làm

Tên vị trí việc làm

Chức danh công việc và nghề nghiệp tối thiểu

Tên chức danh nghề nghiệp

Mã chức danh nghề nghiệp

Tổng con số vị trí bài toán làm

20

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

4

1

CSTV&ĐTNMT.LĐQL.01.SLĐTB&XH

Giám đốc

Chuyên viên

01.003

2

CSTV&ĐTNMT.LĐQL.02.SLĐTB&XH

Phó Giám đốc

Chuyên viên hoặc công tác làm việc xã hội viên (hạng III)

01.003/ V.09.04.02

3

CSTV&ĐTNMT.LĐQL.03.SLĐTB&XH

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc công tác xã hội viên (hạng III) hoặc bác bỏ sĩ (hạng III)

01.003 V.09.04.02/ V.08.01.03

4

CSTV&ĐTNMT.LĐQL.04.SLĐTB&XH

Phó Trưởng phòng

Nhân viên công tác xã hội (hạng IV) hoặc cán sự hoặc y sĩ hạng IV

V.09.04.03/ 01.004/ V.08.03.07

Nhóm hoạt động nghề nghiệp

6

1

CSTV&ĐTNMT.HĐNN.01.SLĐTB&XH

Công tác thôn hội

Nhân viên công tác làm việc xã hội (hạng IV)

V.09.04.03

2

CSTV&ĐTNMT.HĐNN.02.SLĐTB&XH

Quản lý giáo dục, dạy dỗ nghề mang đến đối tượng

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV

3

CSTV&ĐTNMT.HĐNN.03.SLĐTB&XH

Y tế, điều dưỡng

Y sĩ hạng IV hoặc Điều chăm sóc hạng IV

V.08.03.07/ V.08.05.13/

4

CSTV&ĐTNMT.HĐNN.04.SLĐTB&XH

Kỹ thuật viên xét nghiệm

Kỹ thuật y hạng IV

V.08.07.19

5

CSTV&ĐTNMT.HĐNN.05.SLĐTB&XH

Dược sỹ

Dược sỹ hạng IV

V.08.08.23

6

CSTV&ĐTNMT.HĐNN.06.SLĐTB&XH

An toàn dọn dẹp và sắp xếp thực phẩm

Chuyên viên

01.003

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

10

1

CSTV&ĐTNMT.HTPV.01.SLĐTB&XH

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

06.032

2

CSTV&ĐTNMT.HTPV.02.SLĐTB&XH

Thủ quỹ

Thủ quỹ CQ-ĐV

06.035

3

CSTV&ĐTNMT.HTPV.03.SLĐTB&XH

Văn thư - lưu trữ

Văn thư trung cấp

02.008

4

CSTV&ĐTNMT.HTPV.04.SLĐTB&XH

Quản trị - tổng hợp

Cán sự

01.004

5

CSTV&ĐTNMT.HTPV.05.SLĐTB&XH

Hành chính - Tổ chức

Chuyên viên

01.003

6

CSTV&ĐTNMT.HTPV.06.SLĐTB&XH

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật viên (Hạng IV) hoặc quản trị viên khối hệ thống hạng IV

V.05.02.08 hoặc V.11.06.15

7

CSTV&ĐTNMT.HTPV.07.SLĐTB&XH

Lái xe

Nhân viên

01.005

8

CSTV&ĐTNMT.HTPV.08.SLĐTB&XH

Nhân viên kỹ thuật

Nhân viên

01.005

9

CSTV&ĐTNMT.HTPV.09.SLĐTB&XH

Bảo vệ

Nhân viên

01.005

10

CSTV&ĐTNMT.HTPV.10.SLĐTB&XH

Nhân viên phục vụ

Nhân viên

01.005

Ghi chú: Số lượngvị trí việc làm trong hạng mục trên chưa hẳn là số biên chế được giao của cáccơ quan, đơn vị; mỗi vị trí việc làm không tương xứng với một biên chế; mỗi vịtrí câu hỏi làm có thể bố trí nhiều biên chế để thực hiện hoặc 01 biên chế cũng cóthể bố trí thực hiện những vị trí câu hỏi làm trong cùng một cơ quan, tổ chức

PHỤ LỤC SỐ 7

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NHÀ ĐIỀU DƯỠNG nam giới BỘ TRỰC THUỘCSỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số TT

Mã vị trí bài toán làm

Tên vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp và công việc tối thiểu

Tên chức vụ nghề nghiệp

Mã chức danh nghề nghiệp

Tổng số lượng vị trí bài toán làm

10

Nhóm lãnh đạo, quản ngại lý, điều hành

3

1

NĐDNB.LĐQL.01.SLĐTB&XH

Giám đốc

Chuyên viên

01.003

2

NĐDNB.LĐQL.02.SLĐTB&XH

Phó Giám đốc

Chuyên viên hoặc công tác xã hội viên (hạng III)

01.003/ V.09.04.02

3

NĐDNB.LĐQL.03.SLĐTB&XH

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc kế toán viên hoặc bác sĩ (hạng III)

01.003 /06.031/ V.08.01.03

Nhóm hoạt động nghề nghiệp

1

1

NĐDNB.HĐNN.01.SLĐTB&XH

Y sỹ

Y sỹ hạng IV

V.08.03.07

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

6

1

NĐDNB.HTPV.01.SLĐTB&XH

Kế toán

Kế toán viên Trung cấp

06.032

2

NĐDNB.HTPV.02.SLĐTB&XH

Hành bao gồm - Tổng đúng theo kiêm văn thư thủ quỹ

Cán sự

01.004

3

NĐDNB.HTPV.03.SLĐTB&XH

Lái xe

Nhân viên

01.005

4

NĐDNB.HTPV.04.SLĐTB&XH

Bảo vệ

Nhân viên

01.005

5

NĐDNB.HTPV.05.SLĐTB&XH

Nhân viên Kỹ thuật

Nhân viên

01.005

6

NĐDNB.HTPV.06.SLĐTB&XH

Nhân viên phục vụ

Nhân viên

01.005

Ghi chú: Số lượngvị trí bài toán làm trong danh mục trên không hẳn là số biên chế được giao của cáccơ quan, 1-1 vị; từng vị trí vấn đề làm không tương xứng với một biên chế; từng vịtrí việc làm bao gồm thể sắp xếp nhiều biên chế để tiến hành hoặc 01 biên chế cũng cóthể bố trí thực hiện các vị trí bài toán làm trong và một cơ quan, tổ chức