Tìm m để tiệm cận đứng đi qua 1 điểm

     

Giá trị của thông số $m$ để mặt đường tiệm cận đứng của vật dụng thị hàm số $y = dfrac2x + 1x + m$ đi qua điểm $Mleft( 2;3 ight)$ là


Bạn đang xem: Tìm m để tiệm cận đứng đi qua 1 điểm

Đồ thị hàm số gồm dạng $y = dfracax + bcx + d$ có tiệm cận ngang $y = dfracac$ cùng tiệm cận đứng $x = - dfracdc$


*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Trang Trại Vinamilk Organic Đà Lạt, Tham Quan Trang Trại Bò Sữa Vinamilk Organic

*

Cho hàm số (fleft( x ight) = dfracax + 1bx + c,,,left( a,b,c in mathbbR ight)) bao gồm bảng biến chuyển thiên như sau:

*

Trong những số (a,,,b) với (c) có bao nhiêu số dương ?


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) tất cả bảng phát triển thành thiên như sau:

*

Tổng số đường tiệm cận đứng cùng tiệm cận ngang của đồ gia dụng thị hàm số (y = dfrac1fleft( x ight) - 1) là


Cho hàm số (f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d) gồm đồ thị như hình mẫu vẽ bên.

*

Hỏi vật dụng thị hàm số (g(x) = dfrac(x^2 - 3x + 2)sqrt x - 1 xleft< f^2(x) - f(x) ight>) có bao nhiêu tiệm cận đứng?