Ngữ pháp tiếng hàn topik 1

     

1.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng hàn topik 1

- 기 때문에 *** Vì2. -기 위해서 *** ĐỂ3. - 으려면 ** nếu định4. - 게 뻔하다 *** có thể là5. - 으 ㄹ 뻔하다 ** Suýt nữa thì6. - 으 ㄴ 적이 있다 ** Đã từng làm cho gì

*

7. - 는 동안 ** vào khi8. - 기로 하다 * quyết định làm gì9. -는 셈이다 *** Coi như10. -는 편이다 *** trực thuộc loại11. -을 만하다 *** Đáng làm cho gì12. -을 정도로 *** Đến mức13. -다시피 하다 ** sát như14. -은 감이 있다 * Còn khá, có cảm xúc là15. -을 지경이다 * Đến mức3. Cấu tạo chỉ sự bỏng đoán (추측)16. -나 보다 *** Hình như17. -는 것 같다 *** dường như18. -을 테니(까) *** dường như sẽ19. -을까 봐(서) *** Lo ngại hành vi như thế bao gồm xảy ra20. -는 모양이다 ** Hình như21. -을 리(가) 없다/있다 ** không tồn tại lý nào22. -는 듯하다 * chắc chắn là, chắc hẳn rằng là23. -을걸(요) * dĩ nhiên là, chắc rằng là (Dự đoán về một thực tế chắc chắn là nào đó)24. -을 텐데 * có lẽ là sẽ4. Cấu trúc chỉ máy tự (순서)25. -기(가) 무섭게 *** ngay sau khi26. -다가 *** Đang làm cái gi thì….27. -았/었더니 *** Đã làm cái gi và rồi28. -자마자 *** ngay sau đó29. -고 나서 * sau khi, rồi,rồi thì,và...30. -고 보니(까) * Sau khi làm những gì rồi thì thấy31. -고서 * Sau khi32. -고서야 * chỉ sau khi, Trừ sau khi33. -아/어서야 * Phải làm gì thì mới….34. -았/었다가 * Đã làm nào đấy thì….35. 자 * ngay sau khi5. Cấu trúc chỉ mục đích(목적)36. -게 *** Để37. -도록 *** Để38. -을 겸 (-을 겸) *** Để ( hành vi trước và hành động cuối cùng được thực hiện)39. -기 위해(서) ** Để40. -고자 * Để6. Cấu tạo gián tiếp (인용 (간접화법))41. 간접화법 ***7. Cấu tạo chỉ sự đương nhiên (당연)42. -기 마련이다 *** Việc gì đấy là chuyện đương nhiên43. -는법이다 *** vụ việc trở nên như vậy là đương nhiên8. Cấu tạo chỉ sự hạn định (한정)44. -기만 하다 *** Chỉ có tác dụng gì45. -을 뿐이다 ***Chỉ làm cho gì9. Cấu trúc chỉ sự liệt kê (나열)46. -을 뿐만 아니라 *** Không đông đảo mà còn47. -는 데다가 ** phân phối đó48. -기도 하다 * Và làm những gì đó10. Cấu trúc chỉ tinh thần liên tục(상태 + 지속)49. -아/어 놓다 ***Trạng thái cơ mà hành động chấm dứt được bảo tồn nguyên vẹn thọ dài.50. -은 채(로) *** không thay đổi một trạng thái làm sao đó để làm gì51. -아/어 가다/오다 ** Trạng thái nhưng hành động xong xuôi được bảo đảm nguyên vẹn thọ dài.52. -아/어 두다 * Trạng thái nhưng mà hành động dứt được bảo đảm nguyên vẹn lâu dài.53. -아/어 있다 * Đang làm cho gì11. Cấu trúc chỉ điều kiện/ trả định(조건/가정)54. -기만 하면 *** Nếu55. -다 보면 *** Nếu56. -았/었더라면 *** Nếu57. -거든 ** Nếu58. -는다면 ** Nếu59. -다가는 ** ví như thực hiện hành động nào kia thì đã xuất hiện tác dụng không xuất sắc phía sau60. -아/어야(지) ** bắt buộc làm gì đó thì ….61. -는 한 * Chừng nào ….62. -아/어서는 * Được sử dụng khi sự việc ở vế trước làm cho việc làm việc vế sau không triển khai được12. Cấu trúc chỉ lý do(이유)63. -느라고 *** Vì64. -는 바람에 *** Vì65. -기 때문에 ** Vì66. -기에 ** Vì67. -길래 ** Vì68. -는 덕분에 ** Nhờ69. -는데 ** Vì70. -는 탓에 ** Vì71. -는 통에 ** bởi , vì72. -아/어서 그런지 ** Do…. Tốt sao ấy73. 으로 인해(서) ** Do74. -아/어 가지고 * Vì75. 하도 아/어서 * bởi vì quá… nên13. Kết cấu động từ không đúng khiến(사동)76. -이/히/리/기/우 ***77. -게 하다 **78.

Xem thêm: Anh Hùng Trái Đất - Phim Hoạt Hình Siêu Anh Hùng Giải Cứu Trái Đất

-도록 하다 *14. Kết cấu chỉ cơ hội(기회)79. -는 김에 *** Nhân tiện làm cái gi thì làm việc khác80. -는 길에 ** trê tuyến phố đi đâu tiện thể làm cho gì15. Cấu tạo chỉ hồi tuởng (관형)81. -던 ***82. -는 **83. -았/었던 *16. Kết cấu chỉ lặp lại (반복)84. -곤 하다 ** Thường làm gì85. -기 일쑤이다 * Thường làm gì86. -아/어 대다 * hành vi phía trước kéo dãn nên được lặp lại một cách nghiêm trọng17. Cấu trúc chỉ sự hoàn thành(완료)87. -고 말다 *** Trải qua nhiều quá trình, sau cùng hành đụng đã xong (Diễn đạt sự kết thúc)88. -아/어 버리다 ** Đã làm kết thúc việc gì đó ( miêu tả tâm lý của tín đồ nói)89. -아/어 내다 * hoàn thành một việc nào đó cân sức của chủ ngữ18. Kết cấu chỉ sự chứng thực thông tin(정보확인)90. -는 줄 알았다/몰랐다 *** Biết/Không biết tin tức gì91. -잖아(요) ** Mà92. -는지 알다/모르다 * Biết /Không biết vấn đề gì19. Cấu trúc chỉ sự đối lập(대조)93. -는 반면(에) *** Ngược lại94. -더니 ** Sự khác biệt của mệnh đề 1 và mệnh đề 295. -으면서도 ** hành động hay trạng thái của mệnh đề 1 đối ứng hoặc trái ngược cùng với mệnh đề 296. -건만 * mặc dù … tuy thế vẫn…20. Kết cấu chỉ kế hoạch( (계획)97. -으려뎐 참이다 *** Định làm cho gì98. -는다는 것이 *** Định có tác dụng gì99. -으려고 하다 ** Định làm cho gì100. -을까 하다 ** lừng khừng xem gồm nên làm những gì không101. -기로 하다 * quyết định làm gì21. Cấu trúc bị hễ từ(피동)102. -이/히/리/기 ***103. -아/어지다 1 *22. Cấu trúc chuẩn mực(기준)104. 에 달려 있다 ** phụ thuộc vào vào = 기 나름이다105. 에 따라 다르다 * không giống nhau tuỳ thuộc vào23. Kết cấu chỉ mong muốn , hy vọng(바람 + 희망)106. -았/었으면 (싶다/하다/좋겠다) **107. -기(를) 바라다 *24. Kết cấu chỉ sự vươn lên là đổi(변화)108. -아/어지다 2 **109. -게 되다 *25. Cấu tạo chỉ sự hối hận(후회)110. -을 걸 (그랬다) **111. 았/었어야 했는데 *26. Kết cấu chỉ thời hạn (시간)112. -는 동안(에) *113. -는 사이(에) *114. -는 중에 *115. -은 지 N이/가 되다/넘다/지나다 *27. Cấu tạo chỉ chắt lọc và so sánh(선택 + 비교)116. -느니 ** mặc dù …117. -는다기보다(는) ** So với câu hỏi làm gì…118. -든지 ** bất kỳ làm gì…119. 만 하다 ** Chỉ tính….120. -거나 (-거나) * Hoặc121. -는 대신(에) * Thay bởi …..122. -을 게 아니라 * không phải V1 mà lại là V228. Bí quyết trợ từ(조사)123. 만큼 *** giống như là, gần bằng với, bằng124. 은커녕 *** Không nói tới N1 mà đến N2 cũng…125. 치고 *** "so với...thì"../ "trong vớ cả...không loại trừ ai/cái gì...126. 마저 ** tức thì cả, thậm chí127. 밖에 ** Chỉ128. 이나마 ** gồm ai/cái nào đấy là cũng may rồi129. 이야말로 ** chủ yếu là, đúng là130. 까지 * Đến131. 에다가 * rồi lại, với lại (ý nghĩa nhấn mạnh mẽ của 에)132. 으로서 * với bốn cách133. 조차 * tức thì cả, thậm chí29. Các kết cấu khác(기타)134. -는 대로 *** Theo như135. -는 척하다 *** mang vời như = -는체하다136. -던데(요) ***gợi nhớ về một cái gì đó ở vượt khứ (thật là...)137. 얼마나 -는지 모르다 *** chần chừ là …..bao nhiêu => rất, quá, lắm …138. (-으면) -을수록 *** Càng … Càng139. -을 뻔하다 *** Suýt nữa….140. -기(가) ** gửi thành danh từ141. -기는(요) ** Đối lập hoặc bác bỏ lời của đối phương=> Cách nhã nhặn trước lời khen142. -는 둥 마는 둥 ** miêu tả điều chẳng thể nói kiên cố được=> không chắc143. -고말고(요) * Khỏi đề xuất nói ... Cũng làm những gì đó144. -는 수가 있다 * kĩ năng / xác xuất của hành vi xảy ra tốt ( Cũng rất có thể xảy ra)145. -는 체하다 * đưa vời như146. -다니 * Cảm thán, bộc lộ sự ngạc nhiên, khó tin, khó xảy ra147. 어찌나 -는지 *Nguyên nhân,lý vì chưng (không rõ ràng)để phân tích và lý giải cho hiệu quả .Vì … xuất xắc sao ấy…148. -으리라고 * Tôi cho là ( suy luận về tương lai)149. -을락 말락 하다 * diễn đạt ranh giới HĐ được thực hiện hay không được thực hiện150. -지 그래(요)? * "làm thử đi"/ "làm demo coi"...