Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 7028/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 CỦATHÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ luật pháp Tổ chức chính quyền địaphương năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Phê coi ngó Kế hoạch cải cách hành chủ yếu nhà nước(CCHC) năm 2019 của tp Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

Điều 3. Chánh công sở Ủy ban quần chúng Thành phố, Giámđốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng những Sở, cơ quan tương tự Sở, chủ tịch Ủy ban nhândân các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng những cơ quan, đơn vị có tương quan chịutrách nhiệm thi hành ra quyết định này./.

nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban lãnh đạo CCHC của chính phủ; - Văn phòng bao gồm phủ; - bộ Nội vụ; - trực thuộc Thành ủy; - sở tại HĐND Thành phố; - công ty tịch, các PCT ubnd TP; - Vụ CCHC - cỗ Nội vụ; - các Sở, cơ quan tương đương Sở; - UBND các quận, huyện, thị xã; - VPUBTP: CVP, những PCVP; các phòng: NC, TKBT, KT, HC-TC, KSTTHC HN; - Đài PT&TH HN, Cổng tiếp xúc điện tử TH; những Báo: HàNộiMới, KT&ĐT, ANTĐ, PL&XH - Lưu: VT, NC(B), SNV(5).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Chung

KẾ HOẠCH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mụcđích

- thường xuyên triển khai toàn diện, đồngbộ, có tác dụng Chương trình tổng thể cách tân hành thiết yếu giai đoạn 2016 - 2020của thiết yếu phủ; công tác số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nộivà Kế hoạch cải tân hành thiết yếu (CCHC) năm 2019 của Thành phố, phấn đấu gồm nhiềuchỉ tiêu dứt sớm cùng về đích trước thời hạn. Trong số đó chú trọng cải cách,nâng cao unique cung cấp thương mại dịch vụ công, cải thiện môi ngôi trường đầu tư, kinhdoanh, khuyến khích khởi nghiệp thay đổi sáng tạo, góp phần nâng cao Chỉ sốNăng lực tuyên chiến đối đầu cấp tỉnh giấc (PCI), Chỉ số công dụng quản trị và hành chính côngcấp tỉnh giấc (PAPI). Duy trì Chỉ số cách tân hành chính (PAR INDEX) của Thành phốnăm 2019 nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

- tạo thành sự đưa biến mạnh mẽ hơn nữatrong tổ chức và chuyển động các phòng ban hành bao gồm nhà nước, đóng góp phần triển khaihiệu quả công ty đề công tác năm 2019 của Thành phố.

- Tiếp tục đổi mới tổ chức cỗ máytheo tinh thần Nghị quyết TW6 khóa XII, gắn với tinh giản biên chế và cải cáchtiền lương, từng bước hướng đến xây dựng tp thôngminh, tổ chức chính quyền đô thị quản lí trị hiện nay đại, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốctế.

2. Yêu thương cầu

- công tác làm việc CCHC được khẳng định là nhiệmvụ trọng tâm, khâu cải tiến vượt bậc trong công tác làm việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và quảnlý của các cấp, các ngành.

- các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạchCCHC năm 2019 được gắn kết với những chỉ tiêu, trọng trách phát triển kinh tế - làng mạc hộicủa tp năm 2019.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

- 100% những Sở, cơ quan tương tự Sở,UBND quận, huyện, thị xã gây ra Kế hoạch ví dụ và tổ chức triển khai đầy đủ,toàn diện những nội dung của kế hoạch CCHC năm 2019 của Thành phố.

- 100% bạn đứng đầu tư mạnh quan, 1-1 vịtiếp tục thẳng phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịutrách nhiệm trọn vẹn về kết quả công tác CCHC sống cơ quan, đơn vị do mình quảnlý.

- buổi tối thiểu 30% cơ quan, đơn vị chức năng đượckiểm tra CCHC trong những năm 2019. 100% các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng planer và thựchiện kiểm tra công tác CCHC với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

- cố gắng 100% các cơ quan, 1-1 vịcó sáng kiến CCHC.

- 100% UBND các quận, huyện, thị xãtriển khai chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC so với UBND cấp cho xã trực thuộc.

- tối thiểu 95% số hồ nước sơ tương quan đếnthủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết và xử lý đúng hạn và trước hạn.

- 100% cơ quan, đối chọi vị bố trí công chức,viên chức theo như đúng vị trí bài toán làm được phê duyệt.

- Phấn đấu về tối thiểu 80% TTHC gồm quyđịnh hỗ trợ trực con đường mức độ 3,4 tất cả phát sinh hồ nước sơ cung cấp trực tuyến đường mứcđộ 3, 4.

- trong các các TTHC có phát sinh hồsơ trực tuyến mức độ 3, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3 bên trên tổng sốhồ sơ được được cách xử trí chiếm tối thiểu 40%.

- trong những các TTHC bao gồm phát sinh hồsơ trực tuyến mức độ 4, xác suất hồ sơ được cách xử lý trực con đường mức độ 4 trên tổng sốhồ sơ được được cách xử trí chiếm về tối thiểu 30%.

- Phấn đấu buổi tối thiểu 70% số TTHC cóquy định mừng đón hồ sơ, trả công dụng qua thương mại & dịch vụ bưuchính công ích có tạo nên hồ sơ qua thương mại & dịch vụ bưu chủ yếu công ích. Trong đó, phấnđấu con số hồ sơ chào đón qua thương mại & dịch vụ bưu chính hoạt động công ích trên tổng số hồ sơtiếp nhấn chiếm buổi tối thiểu 10%, số hồ sơ trả công dụng qua dịch vụ bưu chính côngích vào tổng số làm hồ sơ được trả công dụng chiếm về tối thiểu 15%.

- 100% các TTHC thuộc phạm vi, thẩmquyền giải quyết của cơ quan, đơn vị chức năng được thực hiện thông qua cách thức một cửa,cơ chế một cửa liên thông; được công khai, biệt lập theo quy định.

- 100% những cơ quan, đơn vị thực hiệnhội nghị đối thoại với những người dân về những vấn đề có liên quan tới xử lý TTHCthuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị chức năng ít độc nhất vô nhị 2 lần/năm.

- 100% công chức được đào tạo, bồi dưỡngvề chuyên môn, nhiệm vụ và khả năng công vụ. Triệu tập vào đối tượng người dùng là Trưởng,phó các phòng, ban trực thuộc Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; chủ tịch, PhóChủ tịch ủy ban nhân dân cấp xóm và chuyên viên trực tiếp thụ lý giải quyết và xử lý các thủ tục hànhchính.

- 100% những đơn vị sự nghiệp công lậpđược giao tự chủ tài chính thực hiện đúng kế hoạch của ủy ban nhân dân Thành phố.

- Giảm cơ cấu chi hay xuyên, tạocơ sở để cho năm 2020, cơ cấu tổ chức chi tiếp tục giảm xuống còn 1/2 - 52% tổngchi giá thành địa phương.

- 50% đơn vị cung cấp xã bao gồm trang thôngtin năng lượng điện tử nguyên tố trên Cổng thông tin điện tử của đơnvị cung cấp huyện nhà quản.

-100% hồ nước sơ giải quyết và xử lý TTHC được cậpnhật, theo dõi tình hình thực hiện thông qua hệ thốngthông tin một cửa điện tử Thành phố.

- 100% văn bản giao dịch giữa các cơquan hành bao gồm nhà nước của tp dưới dạng điện tử (trừ những văn bạn dạng khôngđược chuyển sang mạng theo quy định).

- 100% những cơ quan hành chủ yếu từThành phố đến đại lý thực hiện cai quản chất lượng theo tiêu chuẩn chỉnh ISO 9001:2008,chuyển đổi dần dần sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tiến tới ứng dụng technology thôngtin (CNTT) kết hợp với hệ thống làm chủ chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001(ISO năng lượng điện tử).

- Phấn đấu chấm dứt 100% chiến lược đầutư sản xuất mới, nâng cấp, cải tạo, thay thế trụ sở cấp cho xã trên địa phận Thànhphố đạt chuẩn theo quy định.

III. NHIỆM VỤ TRỌNGTÂM

1. Công tác làm việc chỉ đạo, quản lý và điều hành cảicách hành chính

- tổ chức triển khai kịp lúc Kế hoạchCCHC của Thành phố: những Sở, cơ quan tương tự Sở, ủy ban nhân dân cấp huyện, ubnd cấp xãxây dựng chiến lược CCHC năm 2019, trong số đó cần rõ ràng hóa các nhiệm vụ CCHC củaThành phố, khẳng định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, cắt cử rõtrách nhiệm.

- xác định rõ trách nhiệm người đứngđầu trong công tác CCHC, trong các số ấy quy định fan đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị chịu trách nhiệm cá thể trước ủy ban nhân dân Thành phố, quản trị UBND thành phố về toànbộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình, ngay cả khi đã phân cônghoặc ủy nhiệm cho cung cấp phó; quán triệt không thiếu thốn sự lãnh đạo của ủy ban nhân dân Thành phố, Chủtịch ủy ban nhân dân Thành phố.

- tổ chức triển khai có tác dụng các buổi tiếpxúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức triển khai về TTHC, giải quyết TTHC. Tín đồ đứng đầucác cơ quan, đơn vị tiến hành trách nhiệm định kỳ trực tiếp tiếp công dân theoquy định; kịp lúc xử lý, chỉ huy giải quyết cấp tốc và đúng thẩm quyền những khiếunại, tố giác thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ, trách nhiệm của ngành, 1-1 vị, địaphương. Tiếp thu vừa đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy địnhcác phản nghịch ánh, kiến nghị, góp ý, yêu mong từ các tổ chức, công dân.

- bức tốc công tác thông tin,tuyên truyền, tiệm triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW của BộChính trị về tinh giản biên chế và nâng cấp chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức và những Nghị quyết hội nghị Trung ương 6,7 khóa XIIcủa Ban Chấp hành trung ương Đảng.

- Triển khai đánh giá Chỉ số tiến công giánăng lực điều hành của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND những quận, huyện, thịxã ở trong thành hà thành theo chỉ đạo của Thành phố.

- thành lập và ban hành Khung chỉ sốđánh giá kết quả công tác CCHC áp dụng cho các phòng chuyên môn trực thuộc UBNDcấp huyện.

- gia hạn việc thực hiện việc đánhgiá kết quả và chất lượng công việc của những Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện,Chủ tịch ubnd cấp xã.

- triệu tập triển khai Đề án thí điểmquản lý theo quy mô chính quyền city tại thành phố thành phố hà nội khi được Trungương phê duyệt.

- Tiếp tục bức tốc công tác giámsát, thanh tra; đánh giá công vụ, soát sổ CCHC theo hướng đột xuất, không báotrước. Xác định rõ địa chỉ, nhiệm vụ của tổ chức, cá thể người đứng đầutrong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao vào công tácquản lý nhà nước trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

2. Cách tân thể chế

- Thực hiện giỏi và công dụng các Kế hoạchvề soát sổ việc tiến hành văn bạn dạng quy phạm pháp luật (VBQPPL)của tp giai đoạn năm 2016 - 2020. Bức tốc rà soát, kiểm tra, từ kiểm travà hệ thống hóa các VBQPPL từ trung ương đến cơ sở, bảo vệ tính đồng bộ, thế thể,hợp hiến, phù hợp pháp với khả thi của các VBQPPL. Nâng cao tính chủ động, hiệu quảtrong công tác xây dựng, phát hành VBQPPL bảo vệ kịp thời, theo đúng trình tự,đúng pháp luật; cách thức rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong bài toán xâydựng và triển khai các VBQPPL được ban hành.

- tiếp tục nghiên cứu, thanh tra rà soát tổngthể, xác minh những nội dung luật pháp trong Luật tp hà nội và những văn phiên bản quy phạmpháp luật pháp khác của tw khi tiến hành vào thực tế chưa tương xứng để đềxuất tw sửa đổi, bổ sung các cơ chế, cơ chế đặc thù giao hàng sự nghiệp cách tân và phát triển Thủ đô.

- xây cất và hoàn thành quy chế phốihợp giữa những Sở, cơ quan tương tự Sở, Ủy ban quần chúng quận, huyện, thị xãtrong triển khai nhiệm vụ và xử lý các TTHC.

Xem thêm: Khi Con Gái Thất Tình - Bị Bạn Trai Đá Bơi Hết Vào Đây Xem Cách Xử Lý

3. Cách tân thủ tục hành bao gồm vàthực hiện cách thức một cửa, cơ chế một cửa ngõ liên thông

- Kịp thời cập nhật các TTHC vì Trungương công bố, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung để tham mưu ra mắt kịp thời theoquy định; ra mắt công khai, minh bạch những TTHC và cập nhật kịp thời bên trên cơ sởdữ liệu non sông về TTHC.

- thẩm tra soát đơn giản hóa với kiến nghịđơn giản hóa theo thẩm quyền những TTHC nhằm tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chứctrong quy trình giao dịch.

- hoàn thành và không ngừng mở rộng quy chế liênthông trong xử lý TTHC trực thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý của những Sở, ubnd cấphuyện.

- rà soát soát, khiếu nại toàn thành phần tiếp nhậnvà trả tác dụng của những cơ quan, đối chọi vị cân xứng với phương pháp của Trung ương,Thành phố theo hướng: Thủ trưởng các cơ quan, solo vị quyết định số lượng, ngườilàm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả công dụng để đảm bảohiệu suất lao động và thỏa mãn nhu cầu yêu cầu thanh toán của cá nhân, tổ chức; phải gồm bộphận thường trực đủ năng lượng chuyên môn, gồm kỹ năng giỏi để tiếp nhận, giải quyếtTTHC; chọn cử công chức trình độ chuyên môn ra thao tác tại thành phần tiếp nhận cùng trả kếtquả đối với các phòng chuyên môn có số lượng giao dịch lớn, làm hồ sơ phức tạp, thườngxuyên yêu cầu bổ sung cập nhật hồ sơ; rất có thể thực hiện ủy nhiệm chào đón hồ sơ đối vớilĩnh vực có số lượng giao dịch ít hoặc thực hiện cơ chế kiêm nhiệm tại cỗ phậntiếp nhận và trả hiệu quả để sử dụng công dụng nguồn nhân lực.

- cải thiện chất lượng buổi giao lưu của Bộphận tiếp nhận và trả hiệu quả cấp xóm theo hướng: quản trị UBND cấp cho xã chịutrách nhiệm chỉ đạo, quản lý toàn diện và phụ trách phần tử tiếp nhận với trả kếtquả; trường hợp khác hoàn toàn có thể ủy quyền Phó quản trị UBND cung cấp xã góp việc, phụtrách thành phần tiếp nhận và trả kết quả.

- thực hiện nghiêm lao lý về xin lỗitrong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức.

- không ngừng mở rộng các hiệ tượng tiếp nhấn phảnánh, đề xuất của cá nhân, tổ chức đối với quy định, TTHC, chú trọng hơn nữacác kênh thông tin trực tuyến.

- những cơ quan, đơn vị tự tổ chức khảosát bằng các hiệ tượng thích hợp để review hiệu quả, sự hài lòng của cá nhân,tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị mình. Tp định kỳ tổ chứcđiều tra, khảo sát khẳng định Chỉ số sử dụng rộng rãi của cá nhân, tổ chức so với sự phụcvụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố theo Kế hoạch.

- tổ chức triển khai Đề án thí điểmmô hình văn phòng tứ vấn, đáp ứng dịch vụ hành chủ yếu công (sau khi được cấp cóthẩm quyền phê duyệt), làm tiền đề nhân rộng mô hình, tạo tiện lợi hơn cho ngườidân, tổ chức, tinh giản biên chế.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- liên tục tập trung kiểm tra soát, sắp xếp,kiện toàn, tinh gọn đầu mối các tổ chức của khối hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết trung ương 6 khóa XII đính với tinh giảm biên chế.Trong đó, triệu tập rà soát, sắp tới xếp những đơn vị sự nghiệp công lập theo hướngtăng dần tự công ty kinh phí, giảm bỏ ra ngân sách.

- Đối với cơ quan trình độ chuyên môn thực hiệncông tác QLNN:

+ thường xuyên kiện toàn, bố trí tổ chứcbộ thứ tinh gọn cùng hiệu quả, giữa trung tâm là thu xếp tổ chức cỗ máy theo Nghị quyếtTrung ương 6 khóa XII. Sắp đến xếp những cơquan chuyên môn theo lòng tin sửa thay đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP với Nghị định37/2014/NĐ-CP về tổ chức những cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp cho huyện, đảm bảonguyên tắc “một mối lái - một việc xuyên suốt”.

+ Tiếp tục khuyến cáo với tw thíđiểm cơ chế, cơ chế đặc thù để hà thành phát triển như công tác làm chủ quyhoạch thành phố và đất đai; làm chủ đầu tư; quản lý tài chính - chi phí nhà nước;cơ chế ủy quyền và thu nhập cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Thành phố.

+ thực hiện có công dụng Kế hoạch kiểmtra tình hình tổ chức và hoạt động vui chơi của các cơ quan chăm môn, ủy ban nhân dân quận, huyện,thị buôn bản thuộc Thành phố.

- Đối với các tổ chức sự nghiệp công:

+ Tiếp tục thay đổi hệ thống tổ chứcvà quản lí lý, nâng cấp chất lượng và hiệu quả buổi giao lưu của các đơn vị chức năng sự nghiệpcông lập. Thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức cỗ máy các đơn vị chức năng sựnghiệp công lập ở trong Thành phố; bố trí lại hoặc giải thể so với đơn vị hoạtđộng hiệu quả thấp hoặc hết nhiệm vụ.

+ thường xuyên thực hiện tại tinh giản biênchế, trao quyền từ chủ, tự chịu đựng trách nhiệm trọn vẹn cho các đơn vị sự nghiệpcông lập về tài chính, trong thực hiện nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, nâng cao chấtlượng những dịch vụ công.

5. Sản xuất và nâng cấp chất lượngđội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- tổ chức đào tạo, tu dưỡng nhằmnâng cao ý thức gương mẫu, nhiệm vụ người đứng đầu; tập trung vào đối tượnglà Trưởng, phó các phòng, ban ở trong Sở, ngành, UBND những quận, huyện, thị xã; Chủtịch, Phó quản trị UBND cấp xã và nhân viên trực tiếp thụ lý giải quyết TTHC.

- tiếp tục rà soát, kiến thiết mới, sửađổi theo thẩm quyền thành phố và lời khuyên Trung ương xẻ sung, sửa đổi những văn bảnliên quan đến công tác làm việc cán bộ, công chức, viên chức. Chuẩn chỉnh hóa các chức danhcán bộ, công chức lãnh đạo, làm chủ các cấp. Soát soát, xây dựng, bổ sung và hoànthiện các văn phiên bản quy định, hướng dẫn về thống trị cán bộ, công chức, viên chức;cán bộ, công chức cấp cho xã.

- nâng cao hiệu trái của đề án vị tríviệc làm cho được phê duyệt; thay đổi công tác tuyển dụng; chú trọng công tác đào tạo,bồi dưỡng; nâng cấp chất lượng review công chức, viên chức; bức tốc ứng dụngcông nghệ thông tin để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả thống trị nhà nước

- Đổi bắt đầu cách tuyển chọn một số chứcdanh lãnh đạo, quản ngại lý, trước mắt thí điểm thi tuyển chức vụ lãnh đạo cấpphòng cùng tương đương.

- triển khai Đề án “Nâng cao hóa học lượngđào tạo, tu dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố hà thành giaiđoạn 2016-2020”; thực thi Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnhđạo, cai quản cho cán cỗ là nhà tịch, Phó quản trị UBND xã, phường, thị trấn, đảmbảo cho năm 2020, 100% cán cỗ là chủ tịch, Phó quản trị UBND cung cấp xã được đào tạo,bồi dưỡng nâng cao trình độ siêng môn, nghiệp vụ. Liên tiếp triển khai thực hiệntốt Đề án huấn luyện công chức nguồn của Thành phố.

- Đổi mới, nâng cấp chất lượng đánhgiá công chức, viên chức; phân tích tiêu chí định lượng trong việc đánh giátrên đại lý vị trí câu hỏi làm, thêm với công tác thi đua, khenthưởng, kỷ hiện tượng và chỉ định cán bộ. Thực hiện việc đánh giá hàng tháng, quý nhằmmục tiêu review đúng người, đúng câu hỏi và khen thưởng, kỷ phương pháp kịp thời. Tiếptục tiến hành việc chu trình đánh giá chất lượng và hiệu quả quá trình đối vớicác Trưởng phòng trình độ trực thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện; quản trị UBND cấp cho xã.

- tiếp tục thực hiện tốt bộ nguyên tắc ứngxử của cán bộ, công chức, viên chức trong những cơ quan trực thuộc thành phố thành phố hà nội vànơi chỗ đông người trên địa phận Thành phố; nghiên cứu xây dựng chế tài cụ thể đối vớicán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

6. Cải cách tài chủ yếu công

- tăng tốc các giải pháp để cai quản lývà đảm bảo nguồn thu, tập trung huy động các nguồn lực trong xã hội bỏ ra đầu tưphát triển. Thực hiện cân đối ngân sách tp theo phía tích cực, đảm bảotỷ lệ tích lũy hợp lý cho chi tiêu phát triển.

- bức tốc công tác kiểm soát đối vớicơ quan lại hành chính, đơn vị sự nghiệp vào việc thực hiện có kết quả tài sảncông, kinh phí đầu tư từ giá cả nhà nước; tiến hành đúng, đủ các quy định về quy chếdân nhà ở cơ sở, đặc biệt là việc công khai, sáng tỏ về tài chính, quyết toánvà dự toán chi phí cấp xã mặt hàng năm; thực hành tiết kiệm, phòng lãng phí.

7. Tân tiến hóa hành chính

- thi công và triển khai xong hạ tầng kỹthuật, các khối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi và chuyên ngành: Hệ thốnghọp trực đường Thành phố, csdl dân cư, doanh nghiệp, bảo hiểm, đất đai, tàichính, dân số. Triển khai hệ thống thông tin quan trọng đặc biệt khác trong số lĩnh vực,đảm bảo kết nối và share dữ liệu cùng với các khối hệ thống thôngtin, cơ sở tài liệu cốt lõi của Thành phố.

- từng bước xây dựng Trung trọng điểm điềuhành thông minh; ra đời và gửi vào khai thác, sử dụng một số trong những thành phần cơbản của khối hệ thống Giao thông thông minh và du ngoạn thông minh. Nghiên cứu, triểnkhai một số thành phần cơ phiên bản của khối hệ thống Y tế thông minh, giáo dục và đào tạo thôngminh, cai quản điện năng thông minh, quản lý môi trường thông minh, nông nghiệpthông minh...

- Đẩy mạnh dạn ứng dụng công nghệ thôngtin trong quản lý, điều hành chuyển động nội bộ của Thành phố, bảo trì và nâng cấpcác vận dụng cơ bản: thư điện tử, hệ thống cai quản văn phiên bản và điều hành quản lý tácnghiệp thống tốt nhất liên thông 3 cấp cho trên toàn địa bàn Thành phố và kết nối vớiVăn phòng chính phủ, tích hợp áp dụng chữ cam kết số; Tiếp tụcduy trì những ứng dụng dùng chung; chuẩn chỉnh hóa những biểu mẫu report định kỳ theo chuyênngành, xây dừng mẫu báo cáo điện tử (E-report) để phục vụcông tác phối hợp, tổng hòa hợp theo từng lĩnh vực; Tập trung những ứng dụng dùngchung về Trung vai trung phong dữ liệu, thay thế sửa chữa dần các máy chủ nhỏ dại lẻ, những dữ liệu khôngcòn sử dụng, khai thác; Xây dựng các kho dữ liệu chuyên ngành giao hàng việc khởitạo doanh nghiệp, cung ứng khởi nghiệp. Đầu tứ hoàn thiện hạ tầng công nghệthông tin toàn Thành phố, phục vụ hoạt động cung cấp thương mại dịch vụ công mức độ 3, mứcđộ 4.

- Tiếp tục bảo trì thực hiện tại hệ thốngquản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chỉnh TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơquan hành thiết yếu nhà nước, biến hóa dần sang trọng hệ thống quản lý chất lượng theotiêu chuẩn chỉnh ISO 9001:2015; triển khai thí điểm có kết quả ISO năng lượng điện tử; gắn kếtchặt chẽ với công tác làm việc CCHC, kiểm soát điều hành TTHC và triển khai cơ chế một cửa, một cửaliên thông vào giải quyết các bước của cá nhân, tổ chức triển khai tại những cơ quan tiền cáccơ quan hành thiết yếu nhà nước ở trong Thành phố.

- Phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tưxây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, thay thế trụ sở cung cấp xã trên địa phận Thành phốđạt chuẩn theo quy định.

III. CHẾ ĐỘ BÁOCÁO

IV. Kinh PHÍ

- Đối với những nội dung ở trong Kế hoạchCCHC năm 2019 của tp là nhiệm vụ thường xuyên, các cơ quan, đơn vị chức năng đượcgiao trách nhiệm chủ động bằng vận chi từ mối cung cấp dự toán túi tiền thực hiện tại chế độtự chủ được tp giao năm 2019.

- Đối với những nhiệm vụ ko thườngxuyên thuộc planer CCHC năm 2019 của Thành phố, các cơquan, đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ triển khai chi từ

………………….

- nhà trì, phối phù hợp với các cơ quancó liên quan giúp ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra những cơquan, solo vị tiến hành Kế hoạch này, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng yêu thương cầu, tiến độ; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch; đề xuấtcác chiến thuật đẩy mạnh bạo triển khai thực hiện các trọng trách trong Kế hoạch; thammưu ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng báo cáo tổng kết việc triển khai Kế hoạch CCHC năm 2019của Thành phố.

- nhà trì, kết hợp các ban ngành cóliên quan tiền tham mưu, khuyến nghị UBND Thành phố tiến hành các nhiệm vụ về cải tân tổchức cỗ máy; gây ra và nâng cao chất lượng đội hình cán bộ, công chức, viên chức.

- Tham mưu ubnd Thành phố gây ra Kếhoạch và thành lập các đoàn chất vấn công vụ, khám nghiệm CCHC theo phía tăng cườngkiểm tra hốt nhiên xuất, không báo trước, tập trung khẳng định rõ địa chỉ, trách nhiệmcủa tổ chức, cá nhân người cầm đầu trong việc triển khai chức trách, nhiệm vụ,thẩm quyền được giao trong cai quản nhà nước trên địa bàn, lĩnh vực theo dõi, phụtrách.

b) Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố

Chủ trì, phối hợp các cơ quan bao gồm liênquan tham mưu, khuyến cáo UBND Thành phố tiến hành các nhiệm vụ về cải cách thủ tụchành chính, kiểm soát và dễ dàng và đơn giản hóa TTHC; việc triển khai cơ chế một cửa, mộtcửa liên thông; việc mừng đón và xử lý phản ánh ý kiến đề nghị của cá nhân, tổ chứcvề TTHC.

c) Sở bốn pháp

Chủ trì, phối hợp các cơ quan gồm liênquan tham mưu, khuyến nghị UBND Thành phố triển khai các trách nhiệm về cách tân thể chế,nâng cao công dụng công tác xây dựng, phát hành văn bản quy bất hợp pháp luật trên địabàn Thành phố.

d) Sở Tài chính

- nhà trì, phối kết hợp các phòng ban cóliên quan tham mưu, đề xuất UBND Thành phố triển khai các nhiệm vụ về Cải cáchtài thiết yếu công, theo dõi, tổng hợp câu hỏi triển khai tiến hành nhiệm vụ về cảicách tài chủ yếu công.

- Thẩm định, bảo đảm kinh tầm giá cho cáccơ quan, đơn vị tiến hành Kế hoạch này.

đ) Sở planer và Đầu tư

- công ty trì, phối hợp với các cơ quancó tương quan tham mưu, khuyến nghị UBND thành phố triển khai các nội dung về phân cấpquản lý tài chính - xóm hội.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng thích hợp tìnhhình tiếp nhận, xử lý và vấn đáp kiến nghị của người sử dụng trên Cổng thông tin điện tử thiết yếu phủ.

e) Sở thông tin và Truyền thông

- công ty trì, phối kết hợp các phòng ban cóliên quan lại tham mưu, khuyến nghị UBND Thành phố thực hiện các nhiệm vụ về chi tiêu hạtầng và ứng dụng CNTT. Theo dõi, tổng hợp công dụng triển khai việc thực hiện nhiệmvụ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vịthuộc Thành phố.

- Tham mưu ubnd Thành phố ban hành vàtriển khai planer thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2019, trong các số đó chú trọngthông tin, tuyên truyền sâu rộng về chủ đề công tác làm việc năm 2019 của Thành phố, cácnội dung công tác CCHC.

g) Sở công nghệ và Công nghệ

Chủ trì, phối kết hợp các cơ quan có liênquan tham mưu, khuyến cáo UBND tp triển khai có kết quả Hệ thống cai quản lýchất lượng theo tiêu chuẩn chỉnh quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơquan hành chính nhà nước theo phía ứng dụng CNTT phối kết hợp với khối hệ thống quản lýchất lượng ISO (ISO điện tử), sẵn sàng chuyển đổi sang phiên phiên bản ISO 9001:2015theo khuyên bảo của chính phủ, cỗ Khoa học cùng Công nghệ.

h) Đề nghị trường Đào tạo cán bộLê Hồng Phong Hà Nội

Chủ trì lồng ghép những nội dung CCHCvào các chương trình nước ngoài khóa, báo cáo chuyên đề tại các lớp đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, công chức, viên chức.

i) ubnd quận LongBiên

Tổ chức triển khai Đề án thí điểm môhình văn phòng tư vấn, đáp ứng dịch vụ hành bao gồm công tại quận quận long biên (saukhi được cấp có thẩmquyền phê duyệt)

k) các cơ quan tiền báo chí, tuyên truyền (Đài phạt thanh và Truyềnhình Hà Nội, Báo HàNộimới, Báo kinh tế tài chính và Đô thị, Báo an ninh Thủ đô, Cổng tiếp xúc điện tửthành phố Hà Nội)

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng cóliên quan liêu xây dựng chuyên mục, chăm trang về CCHC trên báo, đài, báo điện tử;tuyên truyền, thịnh hành sâu, rộng, tất cả trọng tâm, trọng điểm, bằng nhiều hình thứcnhằm nâng cấp nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức với nhân dân về côngtác CCHC; đôi khi giúp fan dân, công ty lớn được tiếp cận để nắm rõ hơn vềcác nội dung công tác làm việc CCHC lắp với công ty đề công tác năm 2019 của Thành phố.

Trên đấy là Kế hoạch CCHC công ty nước củathành phố tp. Hà nội năm 2019, trong quy trình thực hiện, trường hợp phát sinh cực nhọc khăn, vướngmắc, các cơ quan, đơn vị chức năng phản ánh kịp lúc (qua Sở Nội vụ) nhằm tổng hợp, báo cáoUBND tp chỉ đạo, giải quyết./.