3 động lực học tập của sinh viên

     
Các tác giả1. Nguyễn Thanh Tùng
*
, ngôi trường Đại học Đồng Tháp2. Hoàng Thị Doan, ngôi trường Đại học tập Đồng Tháp

Bài viết này trình bày tác dụng nghiên cứu giúp về rượu cồn lực học hành và những nguồn hễ lực chi phối việc học tập của sinh viên Khoa tài chính Trường Đại học tập Đồng Tháp. Để thực hiện nghiên cứu này, nhóm người sáng tác đã triển khai khảo ngay cạnh 260 sinh viên đang học trên khoa kinh tế theo phương thức chọn mẫu hốt nhiên phân tầng. Tác dụng nghiên cứu cho thấy thêm đa số sinh viên chịu đựng sự đưa ra phối của nguồn động lực bên trong, trong số đó học nhằm “Nắm bắt và quản lý kiến thức” và “Nâng cao trình độ, mở rộng sự phát âm biết” có sự bỏ ra phối mạnh mẽ nhất đến việc học tập của sinh viên. Điều này còn có nghĩa là có không ít sinh viên phân biệt rằng sự quan trọng của vấn đề học tập trước hết là nhằm phát triển phiên bản thân bản thân trong tương lai, còn câu hỏi học tập cơ mà để thỏa mãn nhu cầu sự ước ao đợi hay khen thưởng tự gia đình, nhà trường chỉ là vụ việc thứ yếu. Ngoài ra, công dụng nghiên cứu vãn còn cho biết thêm có sự khác hoàn toàn về đụng lực học hành theo ngành học cùng theo giới tính. Công dụng nghiên cứu hỗ trợ những tin tức hữu ích để các nhà cai quản giáo dục của khoa cùng trường triết lý cho sinh viên bao gồm động lực tiếp thu kiến thức đúng đắn.

Bạn đang xem: 3 động lực học tập của sinh viên


<1> phường K. Murphy and p A. Alexander, "A Motivated Exploration of Motivation Terminology," Contemporary Educational Psychology, vol. 25, no. 1, pp. 3-53, 2000.

<2> p. R. Pintrich, "A Motivational Science Perspective on the Role of Student Motivation in Learning và Teaching Contexts," Journal of Educational Psychology, vol. 95, no. 4, pp. 667-686, 2003.

<3> A. Tella, C. O. Ayeni, & S. O. Popoola, "Work Motivation, Job Satisfaction, & Organisational Commitment of Library Personnel in Academic and Research Libraries in Oyo State, Nigeria," Library Philosophy and Practice - Electronic Journal, vol. 118, no. 4, pp. 1-16, 2007.

<4> G. Kinman and R. Kinman, "The role of motivation to lớn learn in management education," Journal of Workplace Learning, vol. 13, no. 4, pp. 132-144, 2001.

<5> M. I. Ullah, A. Sagheer, T. Sattar, & S. Khan, "Factors Influencing Students Motivation to Learn in Bahauddin Zakariya University, Multan (Pakistan)," International Journal of Human Resource Studies, vol. 3, no. 2, pp. 90-108, 2013.

<6> K. Valerio, "Intrinsic motivation in the classroom," Journal of Student Engagement: Education Matters, vol. 2, no. 1, pp. 30-35, 2012.

<7> L. Allahqoli, V. Nithyanantham, A. Rahmani, A. Allahveisi, R. G. Gheshlagh, A. Fallahi, và B. Nemat-Shahrbabaki, "Exploring the factors affecting the motivation for learning from the perspective of public health students: A qualitative study," Journal of Mind & Medical Sciences, vol. 6, no. 2, pp. 319-326, 2019.

<8> N. T. M. Hoang and K. T. Nguyen, "Factors affecting the motivation in learning of economics students in Can Tho university," Can Tho University Journal of Science, no. 46, pp. 107-115, 2016.

Xem thêm: Tác Dụng Sữa Đậu Nành Với Phụ Nữ Không? Sữa Đậu Nành Có Tốt Không, Có Tác Dụng Gì

<9> K. C. Williams & C. C. Williams, "Five key ingredients for improving student motivation," Research in Higher Education Journal, vol. 11, no. 12, pp. 1-23, 2011.

<10> G. T. B. Nguyen & N. T. Du, "Learning motivations of students at Binh Duong University," Can Tho University Journal of Science, no. 34, pp. 46-55, 2014.

<11> M. Misiran, Z. M. Yusof, M. Mahmuddin, Y. C. Lee, N. A. Hasan and N. M. Noor, "Factors Influencing Students‟ Motivation to lớn Learning in University Utara Malaysia (UUM): A Structural Equation Modeling Approach," Mathematics & Statistics: mở cửa Access, vol. 2, no. 3, pp. 1-10, 2016.

<12> E. Meşe và Ç. Sevilen, "Factors influencing EFL students’ motivation in online learning: A qualitative case study," Journal of Educational Technology & Online Learning, vol. 4, no. 1, pp. 11-22, 2021.

<13> E. Schiller and H. Dorner, "Factors influencing senior learners’ language learning motivation. A Hungarian perspective," Journal of Adult Learning, Knowledge và Innovation, vol. 2059, no. 10, pp. 1-10, 2020.

<14> S. Khalilzadeh and A. Khodi, "Teachers’ personality traits và students’ motivation: A structural quation modeling analysis," Current Psychology, vol. 40, pp. 1635-1650, 2021.

<15> T. T. Nguyen, "Motivation & constraints in English language learning of ethnic minority students at bầu Nguyen university of sciences," tiengtrungquoc.edu.vn Journal of Science & Technology, vol. 225, no. 12, pp. 115-122, 2020.

<16> M. M. Solichin, A. Muhlis, & A. G. Ferdiant, "Learning Motivation as Intervening in the Influence of Social support and Self Regulated Learning on Learning Outcome," International Journal of Instruction, vol. 14, no. 3, pp. 945-964, 2021.

<17> F. P David, Understanding and doing research: A handbook for beginners, Philippines: Panorama Printing Inc, 2005.