3 động lực học tập của sinh viên

     
Các tác giả1. Nguyễn Thanh Tùng
*
, Trường Đại học Đồng Tháp2. Hoàng Thị Doan, Trường Đại học Đồng Tháp

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về động lực học tập và các nguồn động lực chi phối việc học tập của sinh viên Khoa Kinh tế Trường Đại học Đồng Tháp. Để thực hiện nghiên cứu này, nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát 260 sinh viên đang học tại khoa Kinh tế theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số sinh viên chịu sự chi phối của nguồn động lực bên trong, trong đó học để “Nắm bắt và làm chủ kiến thức” và “Nâng cao trình độ, mở rộng sự hiểu biết” có sự chi phối mạnh nhất đến việc học tập của sinh viên. Điều này có nghĩa là có nhiều sinh viên nhận thấy rằng sự cần thiết của việc học tập trước hết là để phát triển bản thân mình trong tương lai, còn việc học tập mà để đáp ứng sự mong đợi hay khen thưởng từ gia đình, nhà trường chỉ là vấn đề thứ yếu. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy có sự khác biệt về động lực học tập theo ngành học và theo giới tính. Kết quả nghiên cứu cung cấp những thông tin hữu ích để các nhà quản lý giáo dục của khoa và trường định hướng cho sinh viên có động lực học tập đúng đắn.

Bạn đang xem: 3 động lực học tập của sinh viên


<1> P. K. Murphy and P. A. Alexander, "A Motivated Exploration of Motivation Terminology," Contemporary Educational Psychology, vol. 25, no. 1, pp. 3-53, 2000.

<2> P. R. Pintrich, "A Motivational Science Perspective on the Role of Student Motivation in Learning and Teaching Contexts," Journal of Educational Psychology, vol. 95, no. 4, pp. 667-686, 2003.

<3> A. Tella, C. O. Ayeni, and S. O. Popoola, "Work Motivation, Job Satisfaction, and Organisational Commitment of Library Personnel in Academic and Research Libraries in Oyo State, Nigeria," Library Philosophy and Practice - Electronic Journal, vol. 118, no. 4, pp. 1-16, 2007.

<4> G. Kinman and R. Kinman, "The role of motivation to learn in management education," Journal of Workplace Learning, vol. 13, no. 4, pp. 132-144, 2001.

<5> M. I. Ullah, A. Sagheer, T. Sattar, and S. Khan, "Factors Influencing Students Motivation to Learn in Bahauddin Zakariya University, Multan (Pakistan)," International Journal of Human Resource Studies, vol. 3, no. 2, pp. 90-108, 2013.

<6> K. Valerio, "Intrinsic motivation in the classroom," Journal of Student Engagement: Education Matters, vol. 2, no. 1, pp. 30-35, 2012.

<7> L. Allahqoli, V. Nithyanantham, A. Rahmani, A. Allahveisi, R. G. Gheshlagh, A. Fallahi, and B. Nemat-Shahrbabaki, "Exploring the factors affecting the motivation for learning from the perspective of public health students: A qualitative study," Journal of Mind and Medical Sciences, vol. 6, no. 2, pp. 319-326, 2019.

<8> N. T. M. Hoang and K. T. Nguyen, "Factors affecting the motivation in learning of economics students in Can Tho university," Can Tho University Journal of Science, no. 46, pp. 107-115, 2016.

Xem thêm: Tác Dụng Sữa Đậu Nành Với Phụ Nữ Không? Sữa Đậu Nành Có Tốt Không, Có Tác Dụng Gì

<9> K. C. Williams and C. C. Williams, "Five key ingredients for improving student motivation," Research in Higher Education Journal, vol. 11, no. 12, pp. 1-23, 2011.

<10> G. T. B. Nguyen and N. T. Du, "Learning motivations of students at Binh Duong University," Can Tho University Journal of Science, no. 34, pp. 46-55, 2014.

<11> M. Misiran, Z. M. Yusof, M. Mahmuddin, Y. C. Lee, N. A. Hasan and N. M. Noor, "Factors Influencing Students‟ Motivation to Learning in University Utara Malaysia (UUM): A Structural Equation Modeling Approach," Mathematics and Statistics: Open Access, vol. 2, no. 3, pp. 1-10, 2016.

<12> E. Meşe and Ç. Sevilen, "Factors influencing EFL students’ motivation in online learning: A qualitative case study," Journal of Educational Technology & Online Learning, vol. 4, no. 1, pp. 11-22, 2021.

<13> E. Schiller and H. Dorner, "Factors influencing senior learners’ language learning motivation. A Hungarian perspective," Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation, vol. 2059, no. 10, pp. 1-10, 2020.

<14> S. Khalilzadeh and A. Khodi, "Teachers’ personality traits and students’ motivation: A structural quation modeling analysis," Current Psychology, vol. 40, pp. 1635-1650, 2021.

<15> T. T. Nguyen, "Motivation and constraints in English language learning of ethnic minority students at Thai Nguyen university of sciences," tiengtrungquoc.edu.vn Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 12, pp. 115-122, 2020.

<16> M. M. Solichin, A. Muhlis, and A. G. Ferdiant, "Learning Motivation as Intervening in the Influence of Social Support and Self Regulated Learning on Learning Outcome," International Journal of Instruction, vol. 14, no. 3, pp. 945-964, 2021.

<17> F. P. David, Understanding and doing research: A handbook for beginners, Philippines: Panorama Printing Inc, 2005.