Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại khi đó

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đặt điện áp

*

A.

Bạn đang xem: Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại khi đó

điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần.

B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần.

C. hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1.

D. hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,5.


Đặt điện áp u = U 0 cos ω t + φ (với U 0  và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại. Khi đó

A. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần.

B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần.

C. hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1.

D. hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,5.


Đặt điện áp u = U 0 cos ( ωt + φ ) (với U 0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại. Khi đó

A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần

B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần

C. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1

D.

Xem thêm: Cách Thôi Miên Người Khác - 7 Cách Đơn Giản Thôi Miên Người Khác

Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,5


Đặt điện áp u = 200 cos 100 πt V vào hai đầu đoạn mạch gồm một biến trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 π H . Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại, khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng

A. 1A

B. 2A

C. 2 A

D.  2 2 A


Đặt điện áp u = 200cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch gồm một biến trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 π H. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại, khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng

A. 2 A.

B.  2 2  A.

C. 1 A.

D. 2 A.


Đáp án B

+ Cuộn dây thuần cảm đóng vai trò là dây dẫn khi có dòng điện không đổi chạy qua → R = U I = 30 1 = 30 Ω

+ Cảm kháng của cuộn dây đối với dòng điện xoay chiều Z L = 30 Ω

→ Biểu diễn phức dòng điện trong mạch i ¯ = u ¯ Z ¯ = 150 2 ∠ 0 30 + 30 i = 5 ∠ 45 → i = 5 c o s 120 π t - π 4 A


Đặt điện áp u = 200cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch gồm một biến trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 π H. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại, khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng

A. 2 A

B. 2 /2A

C. 1 A

D. 2 A


Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ có biến trở R, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần r mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh R đến giá trị 80 Ω thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại và tổng trở của đoạn mạch AB chia hết cho 40. Khi đó hệ số công

A. 1/4

B. 3/4

C. 3 / 4

D. 4/5


Đáp án B

+ Điều chỉnh R để công suất trên biến trở đạt cực đại 

*

+ Tổng trở của đoạn mạch AB là 

*
*

Để Z chia hết cho 40 thì: 

*
= số nguyên → r phải là bội số của 10 : r=10k

+ Hệ số công suất của đoạn mạch AB là: 

*
*


Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ có biến trở R, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần r mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh R đến giá trị 80 Ω thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại và tổng trở của đoạn mạch AB chia hết cho 40. Khi đó hệ số công

A. 1 4

B. 3 4

C. 3 4

D. 4 5


Đáp án B

Điều chỉnh R để công suất trên biến trở đạt cực đại R = r 2 + Z L 2 = 80 Ω

Tổng trở của đoạn mạch AB là Z = R + r 2 + Z L 2 = 80 + r 2 + 80 2 − r 2 = 2.80 2 + 160 r

Để Z chia hết cho 40 thì: Z 2 40 2 = 8 + r 10 = s ố n g u y ê n → r phải là bội số của 10 → r = 10 k

Hệ số công suất của đoạn mạch AB là: cos φ = R + r R + r 2 + Z L 2 = 80 + 10 k 80 + 10 k 2 + 80 2 − 100 k 2