Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 cấp huyện co dap an

     

Bộ đề thi học tập sinh xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 năm 2017-2018 gồm đáp án là tài liệu ôn thi học tập sinh tốt hữu ích dành cho các em học viên lớp 6, trải qua việc luyện tập với đề thi sẽ giúp các em có tác dụng quen với các dạng câu hỏi và rút kinh nghiệm tay nghề trong quá trình làm bài xích thi. Từng đề thi kèm theo đáp án và giải đáp giải chi tiết giúp chúng ta dễ dàng rộng trong bài toán ôn tập cũng giống như rèn luyện kỹ năng giải đề. Mời quý thầy cô và chúng ta cùng tham khảo đề thi.Bạn đang xem: Đề thi hsg giờ anh 6 cấp huyện gồm đáp án tiên tiến nhất năm 2022


*

Bộ đề thi học tập sinh xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 năm 2017-2018 tất cả đáp án là tư liệu ôn thi học sinh xuất sắc hữu ích giành cho các em học sinh lớp 6, trải qua việc rèn luyện với đề thi để giúp đỡ các em có tác dụng quen với các dạng câu hỏi và rút kinh nghiệm trong quy trình làm bài thi. Từng đề thi kèm theo lời giải và hướng dẫn giải cụ thể giúp các bạn dễ dàng rộng trong bài toán ôn tập cũng tương tự rèn luyện kỹ năng giải đề. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 cấp huyện co dap an

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn giờ Anh 6 năm 2017-2018 tất cả đáp án - chống GD&ĐT huyện Quảng Xương

PHÒNG GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN lỚP 6

Năm HỌC: 2017 - 2018

MÔN: TIẾNG ANH

THỜI GIAN LÀM BÀI: 120 PHÚT

Lưu ý: thí sinh làm bài vào tờ giấy thi

Đề thi bao gồm 3 trang

I. Chọn từ mà lại phần gạch ốp chân gồm cách phát âm không giống với những từ còn lại.

1. A. Noodle B. Food C. Door D. Stool

2. A. Take B. Trò chơi C. Gray D. Hand

3. A. Buses B. Goes C. Boxes D. Couches

4. A. Music B. Lunch C. Mum D. Up

5. A. Ear B. Heavy C. Head D. Bread

II. Chọn câu trả lời đúng độc nhất vô nhị (A, B, C hoặc D) để chấm dứt các câu sau.

6. “7.45” is read ____________.

A. A quarter to lớn eight B. Seven forty-five C. Seven past forty-five D. A & B

7. Tam’s house is _______ a bookshop _______ a restaurant.

A. Next khổng lồ - và B. Between - and C. Next to lớn - of D. Between - of

8. Vị you go lớn school _______ xe đạp or _________ foot?

A. By - by B. On - on C. On - by D. By - on

9. Vị you have any toothpaste? I’d lượt thích a large ________.

A. Bar B. Tube C. Bag D. Loaf

10. _________ does your brother go jogging? – Everyday.

A. How B. How often C. How long D. What time

11. - Would you lượt thích something to drink? - ____________.

A. Thank you. I’m full. B. No, I don’t like.

C. No, thanks. D. Yes, I like.

12. These are my notebooks, & those are _________.

A. They B. Their C. There’s D. Theirs

13. The boy _________thin, but he is strong.

A. Is looking B. Look C. Looks D. Looking

14. My mother _________ housework everyday.

A. Does B. Makes C. Goes D. Plays

15. What would you lượt thích ________ for you?

A. Me doing B. Me vì chưng C. Me to vì chưng D.I do

III. Điền và phân chia động từ phù hợp vào mỗi khu vực trống trong số câu sau.

drink – play – listen – be – want – have – eat – hate – jog – water

18. He likes _________ football with his sons on Sunday afternoons.

19. She’s a vegetarian. She never _________ meat.

20. Sue likes cats but she _________ dogs.

21. Well, they ___________to the radio. Don’t disturb them!

22. _________ you sometimes _________a winter holiday ?

23. What’s there __________? – Only some water.

24. Jack __________ the flowers at the moment.

25. __________ is my favorite sport.

IV. Mang đến dạng đúng của từ vào ngoặc để xong mỗi câu sau.

26. What is the __________ of Mount Everest. (HIGH)

27. Is that your____________ house? (BEAUTY)

28. Nam and Mai are good ___________ (FRIENDLY)

29. Mrs. Nga _________us English. (TEACHER)

30. My mother usually goes _________ in the early morning. (JOG)

Đề thi lựa chọn học sinh giỏi cấp ngôi trường môn tiếng Anh 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường thcs Chiềng Sàng

Trường trung học cơ sở Chiềng Sàng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổ KHXH Độc lập – tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm HỌC 2017 - 2018

MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6

Thời gian làm bài xích :150 phút

I. Pick out the word whose underlined part in pronounced differently from that of the other words.

1.

A.

beach

B.

seat

C.

meat

D.

great

2.

A.

boots

B.

floor

C.

toothpaste

D.

food

3.

A.

idea

B.

year

C.

wear

D.

near

4.

A.

camp

B.

plan

C.

plane

D.

badminton

5.

A.

maps

B.

beds

C.

rooms

D.

taxis

II. Choose the best answer by circling A, B, C or D khổng lồ complete these sentences

6. ……………are you going khổng lồ stay ? _ In a hotel.

A. Which B. Where C. When D. What

7. What vị you bởi .............................the weekend.

A. On B. In C to lớn D. For

8. I am going .........Ha Long bay

A. Visiting B. Visit C. Visited D. To visit

9. There isn’t ……………………..milk in the bottle.

A. An B. A C. Any D. Some

10. How much is a …………………of toothpaste.

A. Can B. Bar C. Tube D. Box

11. What about …………….table-tennis?

A. Lớn play B. Playing C. Plays D. Play

12. Fall means ……………..in British-English .

Xem thêm: Phòng Lab Học Ngoại Ngữ Gồm Những Gì, Bảng Báo Giá Phòng Học Ngoại Ngữ

A. Summer B. Winter C. Autumn D. Spring

13. What is her ………………………? _ She is Australian.

A. Language B. Nationality C. Population D. Country

14. They are going ………………………….vacation in London.

A. In B. On C. At D. For

15…………………….languages can you speak?

A. When B. How C. How much D. Which

III. Supply the correct verb tense/ khung of the verbs in the brackets.

16.Mrs Thu (do) ………the housework every day

=>……………………………. ………………………………….

17. My brother (listen) ………………. Khổng lồ music now.

=> ……………………………………………………………………….

18. They (visit)……………. Domain authority Lat this summer vacation.

=> ………………………………………………………………………..

19. Long is thirsty. He’d lượt thích (drink)………….. Some water.

=> ……………………………….............................................................

20. Now they (play) …………soccer.

=> ……………………………….............................................................

VI. Read the passage carefully & then answer the following questions.

My name is Petty and this is my husband, Phil. We both work in offices in London. We have breakfast at half past seven. We don’t have a big breakfast. We usually have bread, coffee và orange juice.

For lunch we usually have a salad or soup & sandwich. That’s at about 1.30.

We usually have dinner at half past seven in the evening. It is a big meal of the day và we have meat or fish with vegetables và potatoes or rice. We have orange juice with the milk. On Saturday evenings we go to a restaurant for dinner at about eight o’clock.

21. Who is Petty’s husband?

..........................................................................................................................

22. What vì they have for lunch?

……………………………………………………………………………

23. What time bởi vì they usually have dinner?

…………………………………………………………………………………

24. What vì they drink for dinner?

……………………………………………………………………………………

25. Where vị they have dinner on Saturday evenings?

………………………………………………………………………………

26. Is dinner a big meal for Petty và her husband?

...................................................................................................................................

Đề thi lựa chọn học sinh tốt môn giờ Anh 6 năm 2017-2018 bao gồm đáp án - chống GD&ĐT tiền Hải

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠOTIỀN HẢI

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: TIẾNG ANH 6

(Thời gian có tác dụng bài: 120 phút)

ĐIỂM BÀI THI

Bằng số:………..

Bằng chữ:………

HỌ TÊN, CHỮ KÝ NGƯỜI CHẤM THI

1.……………………………………………….

2.……………………………………………….

SỐ PHÁCH

(HĐ chấm thi ghi)

……………………………………………………………………………………………………

Thí sinh làm bài xích trực tiếp vào đề, đề thi có 04 trang

I. NGỮ ÂM

1. Tìm một từ gồm phần gạch ốp chân được phân phát âm không giống so với những từ còn lại.

1. A. Thick

2. A. Visit

3. A. Cool

4. A. Question

5. A. Takes

B. This

B. Season

B. Good

B.destination

B. Stops

C. Tooth

C. Museum

C. Room

C. Intersection

C. Writes

D. Think

D. Sister

D. Food

D. Station

D. Travels

1........................

2........................

3........................

4........................

5........................

2. Kiếm tìm một từ có phần trọng âm chủ yếu được phân phát âm không giống so với những từ còn lại.

6. A. Evening

7. A. Museum

8. A. Literature

9. A. Between

10. A. Vacation

B. Japanese

B. Correct

B. Difficult

B. Village

B. Pagoda

C. Engineer

C. Ahead

C. Beautiful

C. River

C. Basketball

D.intersection

D. Flower

D. Routine

D. Opposite

D. Pollution

6........................

7........................

8........................

9........................

10......................

II. NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG

1. Lựa chọn đáp án thích hợp nhất (A, B, C hoặc D) để xong mỗi câu sau

11. A customer is a person who ………………………………. Things or uses services.

A. Buys B. Sells C. Acts D. Plays

12. There is ……….. University and …………… big stadium in our city.

A. A- a B. An- a C. An- the D. A- Æ

13. My sister works …………………….. Than me.

A.less hours B. Fewer hour C. More hours D. Little hours

14. Mr Baker doesn’t want much milk for his coffee. He asks for ……………….

A. Little B. Few C. A few D. A little

15. Is there ………else you want?

A. A B. An C. Something D. Anything

16. They usually go ………. After work.

A. To fishing B.cinema C. Home D. House

17. Whose book is this, his or ………………?

A. She B. Hers C. Her D. Him

18. ……………………. Vị the trains run? - Every four hours.

A. What time B. How often C. How far D. How much

19. This ……………………. Car belongs khổng lồ Mr. Brown.

A. Italian big expensive B. Big expensive Italian

C. Expensive Italian big D. Expensive big Italian

20. I am going to school to lớn learn how to play……. Guitar and my mother is going khổng lồ ……………. School to see my teacher.

A. The - the B. Æ- the C. A - the D. The - Æ

21. She’s doing ………………. In the garden, just walking about.

A.anything B. Nothing C. Everything D. Something

22. She wants the ………………… to make a special cake for her daughter’s birthday.

A. Actor B. Baker C.cashier D. Mechanic

23. What ……….. There ……………….. For dinner ?

A. Are- drink B. Are – to lớn drink C. Is – khổng lồ drink D. Is - drink

24. There are ………………. Syllables in the word “chocolate”

A. Two B. Three C. Four D. Five

25 My aunt & uncle’s children are my …………………………

A. Nieces B. Nephews C. Cousins D. Sisters

11 ................ 12................ 13 .............. 14 .......... 15....................

16.................... 17.................. 18................. 19..... ....... 20...................

21.................... 22.................. 23................. 24..... ....... 25...................

2. Hãy mang lại dạng đúng của những động từ trong ngoặc

a.(26 - Not leave) ................................ Your seat.The plane (27 – take off) ................................ Very soon.

b. She (28 – have)................................ A very good job in a famous ngân hàng at present.

c. Are you upstairs? you ( 29 - watch) ……………… television?

d. Peter usually (30 – not study) ................................ In the school library in the afternoon.

26................................. 27................................. 28................................. 29............................ 30.......................

3. Hãy đến dạng đúng của những từ in hoa.

a. My father is a driver và my mother is a (31)................................ Cook

b The (-32) …………..….like going to lớn the forest when spring comes. Village

c. I only eat a (33)................................ Of the cake. (1/4)

d. We have Physical Education (34)................................ A week two

e. My sister is a singer. She sings (35)................................. Beauty

f. Is Mr Bill Gates a (36)................................ ? billion

g. I’m afraid that the answer is (-37)……………………. Please try again! CORRECT

h. Nam is (38) ................................ Than his brother CLEVER

i. These children lượt thích (39)................................ .. Weather. Sun

j. Her birthday is on the (40)................................ Of September. Nine

36................................. 37................................. 38................................. 39............................ 40.......................

--- Mời các bạn tải về tài liệu Ðề thi học sinh xuất sắc môn tiếng Anh lớp 6 để xem những phần sót lại của đề thi ---