Cool

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Cool

*
*
*

cool
*

cool /ku:l/ tính từ mát mẻ, mát; hơi lạnh, nguộiit"s getting cool: trời trở mátto leave one"s soup to lớn get cool: để xúp nguội bớt trầm tĩnh, điềm tĩnh, bình tĩnhto keep cool; lớn keep a cool head: giữ bình tĩnh, điềm tĩnh lãn đạm, nhạt nhẽo, thờ ơ, không sốt sắng, không nhiệt tình, không mặn mà, ko đằm thắmto be cool toward someone: lãnh đạm với aito give someone a cool reception: tiếp đãi ai nhạt nhẽo trơ tráo, mặt dạn mày dày, ngần ngừ xấu hổ, phân vân ngượngI hotline that cool!: tớ cho nỗ lực là mặt dạn mi dàya cool hand (card, customer, fish): thằng phụ vương trơ tráo, thằng cha không biết xấu hổ (thông tục) tròn, gọn gàng (một số tiền)it cost me a cool thousand: tớ phải giả đứt đi tròn một ngàn đồngas cool as a cucumber bình tĩnh, không còn nao núng danh từ khí mátthe cool of the evening: khí mát buổi chiều địa điểm mát mẻ hễ từ làm cho mát, làm nguội, trở mát, nguội đi có tác dụng mát, làm giảm (nhiệt tình...); nguôi đito cool one"s anger: nguôi giậnto cool one"s enthusian: hạ nhiệt tìnhto cool down nguôi đi, bình thản lạito cool off nguội lạnh lẽo đi, giảm sút (nhiệt tình)to cool one"s heels (xem) heellàm lạnhcool down: làm lạnh xuốnglàm mátlàm nguộilàm nguội lạilạnhcool air: không khí lạnhcool atmosphere: không khí môi trường xung quanh lạnhcool atmosphere: atmosphe lạnhcool atmosphere: atmosphere lạnhcool atmosphere: bầu không khí lạnhcool brine: nước muối hạt lạnhcool chamber: phòng lạnhcool condensing water: nước bình ngưng lạnhcool down: rét mướt dầncool down: làm cho lạnh xuốngcool down: xả lạnhcool fluid: hóa học lỏng lạnhcool gas: khí lạnhcool solution: hỗn hợp lạnhcool storage: bảo vệ lạnhcool surface: diện tích s lạnhcool surface: mặt phẳng lạnhcool temperature: nhiệt độ lạnhcool temperature display: tủ trưng bày nhiệt độ lạnhcool vapour: khá lạnhcool water: nước lạnhkeep cool: bảo quản lạnhkeep cool: giữ lại lạnhnguộicool down: nguội đicool down: nguội dầncool operation: sự gia công nguộimátcool video clip Clipsnhững đoạn clip tuyệt vờicool cokecốc tự thanlàm lạnhlàm nguộiturbine milk cool: thiết bị làm cho nguội sữa đẳng cấp tuyếc-bincool chamberbuồng lạnhcool chamberkho đông lạnhcool fermentationsự lên men lạnhcool housemáy ướpcool housephòng ướpkeep coolgiữ thoáng mátkeep in cool placeđể vị trí mát o lạnh

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): cool, coolness, cool, coolly

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): cool, coolness, cool, coolly


*

*

Xem thêm: Bạn Có Thể Thấy Vạn Lý Trường Thành Nhìn Từ Vũ Trụ, Vạn Lý Trường Thành Nhìn Từ Mặt Trăng

*

cool

Từ điển Collocation

cool adj.

1 fairly cold

VERBS be, feel, look The forest looked cool và shady. | become, get It will probably get cool later, so bring a coat. | keep sth Try khổng lồ keep the drinks cool.

ADV. very | fairly, quite, rather | beautifully, blissfully, deliciously, pleasantly, refreshingly, wonderfully The temple was light, spacious and blissfully cool.

2 calm

VERBS appear, be, look | keep, remain, stay She managed khổng lồ stay cool during the meeting. | act, play it (informal) He forced himself to lớn count lớn ten & act cool. For once I felt uncertain about my real feelings. I decided to play it cool.

ADV. very | completely | pretty | professionally Professionally cool, she went back to lớn her patient.

PHRASES cool, calm & collected He did his best to appear cool, calm và collected.

3 not friendly/enthusiastic

VERBS appear, be, sound | remain

ADV. distinctly, very | rather, somewhat

PREP. about She was distinctly cool about their plans. | towards He was cool towards me.

Từ điển WordNet


n.

the quality of being at a refreshingly low temperature

the cool of early morning

v.

adj.

neither warm nor very cold; giving relief from heat

a cool autumn day

a cool room

cool summer dresses

cool drinks

a cool breeze

(color) inducing the impression of coolness; used especially of greens & blues & violets

cool greens và blues & violets

psychologically cool and unenthusiastic; unfriendly or unresponsive or showing dislike

relations were cool và polite

a cool reception

cool lớn the idea of higher taxes

(used of a number or sum) without exaggeration or qualification

a cool million bucks

fashionable and attractive at the time; often skilled or socially adept

he"s a cool dude

that"s cool

Mary"s dress is really cool

it"s not cool to arrive at a tiệc ngọt too early


English Slang Dictionary

okay as in "good" or "good idea"

English Idioms Dictionary

fine, sophisticated, hip, groovy, neat, together, way cool, with it """Do you know any cool guys?"" ""Yes. There"s one in my class. Would you like to meet him?"""

File Extension Dictionary

QB - Text Analyzer Archive (Sierra Vista Software)

English Synonym and Antonym Dictionary

cools|cooled|cooling|cooler|coolestsyn.: calm chilly fresh agitated excited warm