Các từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ e

     

Từ vựng giờ đồng hồ Anh khôn cùng phong phú, cũng chính vì vậy mà lại việc ban đầu bằng hầu hết chữ “E” cơ bản. Điều này để giúp bạn tích điểm một vốn tự vựng khăng khăng để ship hàng cho việc giao tiếp hàng ngày. Trong bài viết này tiengtrungquoc.edu.vn edu đang tổng hợp rất đầy đủ từ giờ Anh bước đầu bằng chữ “E”, các chúng ta có thể tham khảo với áp dụng.

Bạn đang xem: Các từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ e


*

Do đó, để giúp đỡ người đọc tiếp cận từ giờ Anh bước đầu bằng chữ “E” dễ dàng dàng, trong phần này tiengtrungquoc.edu.vn vẫn phân loại ví dụ theo số lượng chữ vào từ. Các bạn có thể tham khảo phần văn bản thông tin chi tiết ngay sau đây:

Từ giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng “E” với 6 chữ


Từ giờ Anh

Phiên âm

Nghĩa

ensure

/ɪnˈʃɔːr/ (v)

đảm bảo

energy

/ˈen.ə.dʒi/ (n)

năng lượng

expect

/ɪkˈspekt/ (v

chờ đợi

either

/ˈaɪ.ðər/ (adv)

hoặc

enough

/ɪˈnʌf/

đủ

effect

/ɪˈfekt/ (n0

ảnh hưởng

easily

/ˈiː.zəl.i/ (adv)

dễ dàng

except

/ɪkˈsept/

ngoại trừ

enable

/ɪˈneɪ.bəl/ (v)

kích hoạt

estate

/ɪˈsteɪt/ (n)

động sản

entire

/ɪnˈtaɪər/ (a)

toàn bộ

effort

/ˈef.ət/ (n)

cố gắng

equity

/ˈek.wɪ.ti/ (n)

công bằng

engine

/ˈen.dʒɪn/ (n)

động cơ

extent

/ɪkˈstent/ (n)

mức độ


*

Từ giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng “e” cùng với 7 chữ


Từ tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

example

/ɪɡˈzɑːm.pəl/ (n)

ví dụ

eastern

/ˈiː.stən/ (a)

phía Đông

exactly

/ɪɡˈzekt.li/ (adv)

chính xác

expense

/ɪkˈspens/ (n)

chi phí

explain

/ɪkˈspleɪn/ (v)

giải thích

excited

(a)

bị kích thích

element

/ˈel.ɪ.mənt/ (n)

thành phần

edition

/ɪˈdɪʃ.ən/ (n)

sự xuất bản, phiên bản

exhibit

/ɪɡˈzɪb.ɪt/ (v)

vật trưng bày, triển lãm

endless

/ˈend.ləs/ (a)

mãi mãi


Từ giờ đồng hồ Anh bắt đầu bằng “e” cùng với 8 chữ


Từ tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

economic

/iː.kəˈnɒm.ɪk/ (a)

kinh tế

exchange

/ɪksˈtʃeɪndʒ/ (n)

trao đổi

evidence

/ˈev.ɪ.dəns/ (n)

chứng cớ

exercise

/ˈek.sə.saɪz/ (n)

luyện tập, thực hành

earnings

/ˈɜː.nɪŋz/ (n)

thu nhập

estimate

/ˈes.tɪ.meɪt/ (v)

ước tính, lượng giá

exposure

/ɪkˈspəʊ.ʒər/ (n)

sự phơi nhiễm, sự gian xảo

everyday

/ˈev.ri.deɪ/ (a)

mỗi ngày

evaluate

/ɪˈvel.ju.eɪt/ (v)

giá trị

enormous

/ɪˈnɔː.məs/ (a)

to lớn, khổng lồ

engineer

/ˌen.dʒɪˈnɪər/ (n)

kỹ sư


*

Từ giờ Anh bắt đầu bằng chữ “E” với 9 chữ cái


Từ tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

education

/ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/ (n)

giáo dục

executive

ɪɡˈzek.jə.tɪv/ (n)

điều hành

excellent

/ˈek.səl.ənt/ (a)

xuất sắc

extensive

/ɪkˈsten.sɪv/ (a)

sâu rộng, hieu biet rộng

effective

/ɪˈfek.tɪv/ (a)

có hiệu lực

expertise

/ˌek.spɜːˈtiːz/ (n)

chuyên môn

expansion

/ɪkˈspæn.ʃən/ (n)

sự bành trướng

establish

/ɪˈsteb.lɪʃ/ (v)

thành lập

efficient

/ɪˈfɪʃ.ənt/ (n)

có hiệu quả

emergency

/ɪˈmɜː.dʒən.si/ (n)

trường hợp khẩn cấp

emergency

/ɪˈmɜː.dʒən.si/ (n)

trường đúng theo khẩn cấp

existence

/ɪɡˈzɪs.təns/ (n)

sự tồn tại

evolution

/ˌiː.vəˈluː.ʃən/ (n)

sự vạc triển

emotional

/ɪˈməʊ.ʃən.əl/ (a)

đa cảm

economics

/ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/ (n)

kinh tế học

everybody

/ˈev.riˌbɒd.i/

mọi người

exception

/ɪkˈsep.ʃən/ (n)

ngoại lệ

excessive

ikˈsesiv (n)

quá đáng

explosion

/ɪkˈspləʊ.ʒən/ (n)

vụ nổ

exclusion

/ɪkˈskluːd/ (v)

loại trừ


*

Từ giờ Anh bắt đầu bằng “e” cùng với 10 chữ cái


Từ giờ đồng hồ Anh

Phiên âm

Nghĩa

especially

/ɪˈspeʃ.əl.i/ (adv)

đặc biệt

everything

/ˈev.ri.θɪŋ/ (n)

mọi thứ

employment

/ɪmˈplɔɪ.mənt/ (n)

nơi có tác dụng việc, công việc

enterprise

/ˈen.tə.praɪz/ (n)

doanh nghiệp

eventually

/ɪˈven.tʃu.ə.li/ (adv)

cuối cùng, sau cùng

eventually

/ɪˈven.tʃu.ə.li/ (adv)

cuối cùng, sau cùng

expression

/ɪkˈspreʃ.ən/ (n)

bieu hien, biện pháp biểu lộ

exhibition

/ˌek.sɪˈbɪʃ.ən/ (n)

buổi triển lãm

enrollment

/inˈrōlmənt/ (n)

ghi danh

excellence

/ˈek.səl.əns/ (n)

xuất sắc

enthusiasm

/ɪnˈθjuː.zi.ez.əm/ (n

hăng hái

everywhere

/ˈev.ri.weər/ (adv

khắp nơi

excitement

/ɪkˈsaɪt/ (n)

sự phấn khích

experiment

/ɪkˈsper.ɪ.mənt/ (n)

thí nghiệm

engagement

/ɪnˈɡeɪdʒ.mənt/ (n)

hôn ước, lễ đính hôn


Từ tiếng Anh bước đầu bằng chữ “E” cùng với 11 chữ cái


Từ tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

environment

/ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (n)

môi trường

engineering

/ˌen.dʒɪˈnɪə.rɪŋ/ (n)

kỹ thuật

experienced

/ɪkˈspɪə.ri.ənst/ (n)

kinh nghiệm

educational

/ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən.əl/ (a)

phương pháp giáo dục

effectively

/ɪˈfek.tɪv.li/ (adv):

hiệu quả

exploration

/ˌek.spləˈreɪ.ʃən/ (n)

sự thăm khám phá, thăm dò

examination

/ɪɡˌzem.ɪˈneɪ.ʃən/ (n)

kiem tra

encouraging

/ɪnˈkʌr.ɪdʒin/ (n)

khích lệ, khuyến khích

expectation

/ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ (n)

sự mong mỏi đợi

expectation

/ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ (n)

sự ý muốn đợi

endorsement

/ɪnˈdɔːs.mənt/ (n):

chứng thực

explanatory

/ɪkˈsplen.ə.tər.i/ (a)

giải thích

exponential

/ˌek.spəˈnen.ʃəl/ (a)

số mũ

egalitarian

/ɪˌɡel.ɪˈteə.ri.ən/ (a)

bình đẳng

emplacement

/ɪmˈpleɪs.mənt/ (n)

sự nắm the

emotionless

/ɪˈməʊ.ʃən.ləs/ (a)

vô cảm

excrescence

/ekˈskres.əns/ (n)

sự xuất hiện

exclamatory

/eksˈklem.ə.tər.i/ (a)

cảm thán, thán từ


*

Từ giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng “e” cùng với 12 chữ cái


Từ giờ Anh

Phiên âm

Nghĩa

enthusiastic

/ɪnˌθjuː.ziˈæs.tɪk/

tận tâm

exploitation

/ˌek.splɔɪˈteɪ.ʃən/ (n)

khai thác, sự lợi dụng

encroachment

/ɪnˈkrəʊtʃ.mənt/ (n)

sự lấn chiếm

experiential

/ɪkˌspɪə.riˈen.ʃəl/ (a)

dựa theo khiếp nghiem

econometrics

/iˌkɒn.əˈmet.rɪks/ (n)

kinh tế lượng

econometrics

/iˌkɒn.əˈmet.rɪks/ (n)

kinh tế lượng

excruciating

/ɪkˈskruː.ʃi.eɪ.tɪŋ/ (a)

đau đớn, dữ dội

electrolysis

/iˌlekˈtrɒl.ə.sɪs/ (n)

điện phân, năng lượng điện từ

electrolytic

/i.lek.trəˈlɪt.ɪk/ (n)

điện phân

equivocation

/ɪˌkwɪv.əˈkeɪ.ʃən/ (n)

không rõ ràng

exterminator

/ɪkˈstɜː.mɪ.neɪ.tər/ (n)

kẻ ám sát

emotionalism

/ɪˈməʊ.ʃən.əl.ɪ.zəm/ (n)

cảm động

expressivity

/ksprɛˈsɪvɪtɪ/ (n)

biểu cảm


Từ giờ Anh bắt đầu bằng chữ “E” với 13 chữ cái


Từ tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

environmental

/ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/ (a)

thuộc về môi trường

entertainment

/en.təˈteɪn.mənt/ (n)

giải trí

extraordinary

/ɪkˈstrɔː.dɪn.ər.i/ (a)

lạ lùng, phi thường

establishment

/ɪˈsteb.lɪʃ.mənt/ (n)

thành lập

encouragement

/ɪnˈkʌr.ɪdʒ.mənt/ (n)

sự khuyến khích

embarrassment

/ɪmˈber.əs.mənt/ (n)

sự lúng túng

electrostatic

/iˌlek.trəʊˈstet.ɪk/ (a)

tĩnh điện

endocrinology

/ˌen.dəʊ.krɪˈnɒl.ə.dʒi/ (n)

khoa nội tiết

enlightenment

/ɪnˈlaɪ.tən.mənt/ (n)

làm rõ ràng, giác ngộ

extracellular

/ˌek.strəˈsel.jə.lər/ (n)

khác thường

expeditionary

/ˌek.spəˈdɪʃ.ən.ər.i/ (a)

viễn chinh

expressionism

/ɪkˈspreʃ.ən.ɪ.zəm/ (n)

biểu thị

ethnocentrism

/ˌeθ.nəʊˈsen.trɪ.zəm/ (n)

chủ nghĩa dân tộc

equilibristic

/i-​kwi-​lə-​ˈbri-​stik/ (n)

cân bằng

equilibration

/ĭ-kwĭl′ə-brā′shən/ (n)

thăng bằng


Động từ giờ đồng hồ Anh bắt đầu bằng chữ “E”

Một số rượu cồn từ giờ Anh bước đầu bằng chữ “E” dễ dàng và đơn giản như sau:


Từ giờ đồng hồ Anh

Phiên âm

Nghĩa

earn

/ə:n/ (v)

Kiếm (tiền), giành (phần thưởng

educate

/’edju:keit/ (v)

giáo dục

embarrass

/im´bærəs/ (v)

lúng túng

employ

/im’plɔi/ (v)

thuê

encounter

/in’kautә/ (v)

chạm chán, bắt gặp

encourage

/inˈkərij/ (v)

động viên, giúp đỡ

excite

/ik’sait/ (v)

kích thích, kích động

exclude

/iks´klu:d/ (v)

ngăn chặn, các loại trừ

explode

/iks’ploud/ (v)

làm nổ

export

/iks´pɔ:t/ (v)

xuất khẩu

expose

/ɪkˈspoʊz/ (v)

trưng bày

explain

/iks’plein/ (v)

giải nghĩa, giải thích

ease

/i:z/ (v)

làm dịu


*

Tính từ tiếng Anh ban đầu bằng chữ “E”

Sau đây, tiengtrungquoc.edu.vn Edu đang cung cấp cho mình những tính từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E” thông dụng dùng trong tiếp xúc hằng ngày.


Từ giờ Anh

Phiên âm

Nghĩa

economic

/i:kə’nɔmik/ (adj)

thuộc về kinh tế

educated

/’edju:keitid/ (adj)

được giáo dục

elderly

/’eldəli/ (adj)

có tuổi, cao tuổi

embarrassing

/im’bærəsiη/ (adj)

làm lúng túng

unemployed

/ʌnim´plɔid/ (adj)

thất nghiệp

engaged

/in´geidʒd/ (adj)

đã đính ước

enormous

/i’nɔ:məs/ (adj)

khổng lồ

entertaining

/,entə’teiniɳ/ (adj)

giải trí

enthusiastic

/ɛnˌθuziˈæstɪk/ (adj)

hăng hái

environmental

/in,vairən’mentl/ (adj)

thuộc về môi trường

exaggerated

/ig’zædЗзreit/ (adi)

cường điệu


*

Trạng từ giờ Anh ban đầu từ chữ “E”

tiengtrungquoc.edu.vn xin được hỗ trợ một số trạng từ giờ Anh được ban đầu từ chữ “E” cho mình sử dụng tự tín trong giao tiếp.


Từ tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

exactly

/ig’zæktli/ (adv)

chính xác

eventually

/i´ventjuəli/ (adv)

cuối cùng

expectedly

/’iks’pektid/ (adv)

dự kiến

extremely

/iks´tri:mli/ (adv)

vô cùng

ever

/’evә(r) (adv)

từng

effectively

/i’fektivli (adv)

có kết quả, có hiệu lực

elsewhere

/¸els´wɛə/ (adv)

ở một chỗ nào khác

entirely

/in´taiəli/ (adv)

toàn vẹn

especially

/is’peʃəli/ (adv)

đặc biệt

essentially

/e¸senʃi´əli/ (adv)

về phiên bản chất

everywhere

/´evri¸weə/ (adv)

mọi nơi


*

Danh từ giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng chữ “E”

Một số danh từ tiếng Anh bước đầu bằng chữ “E” khi sử dụng vô thuộc sang trọng. Các bạn đã biết chưa?


Từ giờ Anh

Phiên âm

Nghĩa

evidence

/’evidəns/ (n)

điều hiển nhiên

examination

/ig¸zæmi´neiʃən/ (n)

sự thi cử, kỳ thi

exception

/ik’sepʃn/ (n)

sự trừ ra

exhibition

/ˌɛksəˈbɪʃən/ (n)

cuộc triển lãm

expense

/ɪkˈspɛns/ (n)

chi phí

escape

/is’keip/ (n)

trốn thoát

essay

/ˈɛseɪ/ (n)

bài tè luận

estate

/ɪˈsteɪt (n)

tài sản


*

Tên loài vật bằng giờ Anh bắt đầu bằng chữ “E”

Một số chủng loại vật có tên tiếng Anh ban đầu bằng chữ cái “E” như sau:


Từ tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

eagle

/ˈiː.gl/

đại bàng

eel

/ˈiəl/

lươn

elephant

/ˈel.ɪ.fənt/

voi


*

Tên đồ vật bằng tiếng Anh bước đầu bằng chữ “E”

Đồ đồ vật trong nhà ban đầu bằng chữ “E” khiến bạn không ngờ đến.


Từ giờ Anh

Phiên âm

Nghĩa

End table

/" en teibl/

Bàn vuông

electricity meter

/ɪ.ˌlɛk.ˈtrɪ.sə.ti ˈmi.tɜː/

Công tơ điện


*

Phương pháp học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh giúp trẻ tiếp thu cấp tốc và hiệu quả

Bên cạnh bài toán nắm được khá đầy đủ từ tiếng Anh ban đầu bằng chữ “E”, thì phương pháp học cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng. Mindmap được xem như là cách học với lại công dụng tốt độc nhất hiện nay.

*

Bản đồ tư duy là 1 trong trong những phương thức học từ bỏ vựng giờ Anh dễ dàng nhớ và được vận dụng nhiều. Việc Mindmap sẽ giúp đỡ bài học của bé trở buộc phải thú vị với đa dạng màu sắc hơn. Các bạn có thể áp dụng bí quyết học này cho bé bỏng theo công việc như sau:

Bước 1: Đầu tiên, các bạn cần lựa chọn 1 chủ đề làm trung chổ chính giữa của toàn bộ các từ bỏ vựng rồi về một hình trung trung ương và tô color thật nổi bật. Đây vẫn là chủ thể để phu huynh giúp con cách tân và phát triển sơ đồ tứ duy giờ Anh.

Xem thêm: Bảng Giá Các Loại Sữa Bột Vinamilk, Cập Nhật Bảng Giá Sữa Vinamilk Mới Nhất Năm 2021

Bước 2: Tiếp đến, các bạn hãy tiến hành vẽ ra các nhánh chủ thể chính bằng cách vẽ ít nhất 4 nhánh to xuất phát điểm từ hình ảnh trung tâm. Từng nhánh, phụ huynh nên lựa chọn một màu khác nhau để nhỏ bé dễ phân biệt. Đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến quy trình ghi nhớ của não cỗ trẻ.Bước 3: Sau đó, mỗi nhánh bạn hãy lựa chọn ra gần như từ khóa bên trong chủ đề bao gồm để cải cách và phát triển sơ đồ.Bước 4: Từ các nhánh chủ đề chính, cha mẹ hãy vẽ thêm các nhánh phụ. đa số từ được viết trên rất nhiều nhánh phụ này đã là công ty đề bé dại hơn của không ít từ được viết trên nhánh chính.Bước 5: Cứ liên tục mở rộng sơ đồ bởi vậy với phần nhiều chủ đề/từ khóa với nhánh nhỏ hơn tính đến khi hoàn thiện.

*

Ngoài những phương thức nên, các bạn cũng phải tìm cho bạn nguồn tài liệu chuẩn để rèn luyện hàng ngày. Trong những đó ko thể vứt qua phần mềm học tiếng Anh được mến mộ nhất bây chừ là tiengtrungquoc.edu.vn Junior - Ứng dụng tiên phong hàng đầu cho con trẻ mới bắt đầu học giờ đồng hồ Anh.

Thế mạnh lớn nhất của tiengtrungquoc.edu.vn Junior biến hóa một lượng từ bỏ vựng lớn tưởng thành đầu óc vĩnh cửu của trẻ. Được truyền cài qua các phương thức giáo dục sớm, với lộ trình học chuyên nghiệp – là khởi đầu hoàn hảo cho phần đa trẻ em ban đầu học tiếng Anh thuận lợi hơn, vui hơn, công dụng hơn.

Kho từ giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng chữ “E” rất phong phú và đa dạng và trải đều hầu như các chủ đề. Hy vọng nội dung bài viết trên để giúp đỡ bạn gồm thêm nguồn kiến thức đa dạng chủng loại về tự vựng giờ đồng hồ Anh. Đừng quên quan sát và theo dõi tiengtrungquoc.edu.vn để không bỏ qua bất kỳ nội dung bài viết nào nhé!