Bài tập trọng âm tiếng anh lớp 8

     

Trong giao tiếp Tiếng Anh, chúng ta thường không chỉ quan tâm đến cách phát âm mà còn quan tâm cả đến trọng âm nữa. Nếu chỉ có phát âm mà không có trọng âm thì câu đó cảm giác rất đều, không có điểm nhấn. Hãy bỏ ra 20 – 30 phút để cùng chúng mình làm các bài tập trọng âm dưới đây nhé!

*

Các bài tập trọng âm tiếng Anh

Bài tập 1: Xác định trọng âm của các từ sau đây

1. Book 2. Visit 3. Beautiful

4. Destroy 5. Cheap 6. Machine

7. abatable 8. Ability 9. Wonderful

10. Interview 11. Available 12. development

13. Location 14. Education 15. Present (v)

16. Scientific 17. Delicious 18. Relative

19. deny 20. House 21. Introduce

22. Different 23. Ninety 24. Myself

Bài tập 2: Chọn cách đánh trọng âm chính xác nhất.

Bạn đang xem: Bài tập trọng âm tiếng anh lớp 8

1.Trọng âm của “suspicious”:

A.‘suspicious

B. suspi’cious

C. su’spicious

D. sus’picious

2. Trọng âm của “equipment”:

A. e’quipment

B. equip’ment

C. ‘equipment

D. equi’pment

3. Trọng âm của “understand”:

A. ‘understand

B. un’derstand

C. und’erstand

D. under’stand

4. Trọng âm của “eighteen”:

A. eigh’teen

B. ‘eighteen

C. eighteen

D. eight’een

5. Trọng âm của “representative”:

A. representative

B. ‘representative

C. repre’sentative

D. represen’tative

6. Trọng âm của “documentary”:

A. docu’mentary

B. do’cumentary

C. ‘documentary

D. documentary

7. Trọng âm của “unexpected”:

A. ‘unexpected

B. unex’pected

C. unexpected

D. unexpec’ted

8. Trọng âm của “promise”:

A. pr’omise

B. pro’mise

C. ‘promise

D. promise

9. Trọng âm của “permission”:

A. per’mission

B. ‘permission

C.

Xem thêm: Tây Du Ký 1986 Tập Cuối, Thuyết Minh, Xem Phim Tây Du Ký 1986

permission

D. permis’sion

10. Trọng âm của “impossible”:

A. impossible

B. ‘impossible

C. im’possible

D. impos’sible


Bài tập 3: Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

1. a. visit b. become c. home d. deny

2. a.suggestion b. beautiful c.constancy d.sympathy

3. a.danger b.unselfish c.attraction d.machine

4. a.careful b.dangerous c.cheap d.prevent

5. a.detective b.romantic c.maths d.adventure

6. a.export b.promise c.import d.rebel

7. a.success b.excited c.divorce d.checkin

8. a.modernize b.reliable c.incapable d.intention

9. a.confidence b.supportive c.solution d.attractive

10. a.politics b.geography c.senate d.playmate

11. a.prefer b.themselves c.thirty d.mature

12. a.literature b.television c.temperature d.computer

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

1. ‘Book (n) 2. ‘Visit (v) (trường hợp ngoại lệ) 3. ‘Beautiful (adj)

4. Des’troy (v) 5. ‘Cheap (adj) 6. Ma’chine (trường hợp ngoại lệ)

7. A’batable (adj) nhưng có đuôi -able 8. Ability (adj) có đuôi -ity 9. ‘Wonderful (adj)

10. In’terview (v) 11. A’vailable (adj) nhưng có đuôi -able 12. De’velopment (n) không phụ thuộc vào hậu tố

13. Lo’cation (n) có đuôi -tion 14. Edu’cation (n) có đuôi -tion 15. Pre’sent (v)

16. Scien’tific (adj) có đuôi -ic 17. De’licious (adj) có đuôi -cious 18. ‘Relative (adj) có đuôi -tive

19. De’ny (v) 20. ‘House (n) 21. Intro’duce (v)

22. ‘Different (adj) 23. ‘Ninety (n) 24. My’self (n) có -self

Bài tập 2:

1.Chọn C (có đuôi –cious)

2. Chọn A (từ có 3 âm tiết)

3. Chọn D (understand là một động từ nên trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai)

4. Chọn A (eighteen có âm tiết cuối là –teen nên trọng âm nhấn ngay vào âm tiết đó)

5. Chọn C (representative có âm tiết cuối là –tive nên trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên)

6. Chọn A (documentary là một tính từ nhưng có âm tiết cuối là –tary nên trọng âm nhấn vào âm trước đó)

7. Chọn B (không phụ thuộc vào tiền tố nên đánh trọng âm theo cách thông thường)

8. Chọn C (promise là một danh từ nên trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên)

9. Chọn A (permission có âm tiết cuối là –sion nên trọng âm rơi vào âm tiết trước đó)

10. Chọn C (không phụ thuộc vào tiền tố trước đó)

Bài tập 3:

1.Chọn c (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 2)

2. Chọn a (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết đầu tiên)

3. Chọn a (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 2)

4. Chọn d (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết đầu tiên)

5. Chọn c (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 2)

6. Chọn b (các từ còn lại trọng âm đều rơi âm tiết thứ 2 – trường hợp ngoại lệ)

7. Chọn b (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 2)

8. Chọn a (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 2)

9. Chọn a (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 2)

10. Chọn b (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết đầu nhất)

11. Chọn c (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 2)

12. Chọn d (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ đầu tiên – trường hợp ngoại lệ).

Thực hành các bài tập trọng âm tiếng anh là cách tốt nhất để đảm bảo kiến thức về lý thuyết được vận dụng. Chúc các bạn học tốt.