Bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 8

     

Thì hiện nay tại chấm dứt nằm trong những các thì cơ phiên bản của giờ đồng hồ Anh. đối với thì bây giờ đơn, thừa khứ đơn thì hiện nay tại ngừng khó hơn. Nào cùng nhau tò mò tổng quát lác cấu trúc, phương pháp dùng và giải nhiều hơn bài tập về thì lúc này hoàn thành, đừng quên còn đáp án rõ ràng bên dưới.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 8

*

A.THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

I.Cách cần sử dụng thì bây giờ hoàn thành.

– thực hiện nhằm mô tả một hành vi vừa bắt đầu xảy ra.

– Sử dụng diễn tả môt hành động xảy ra trong thừa khứ tuy nhiên không rõ thời gian.

– Sử dụng diễn đạt một sự việc, hành vi xảy ra trong quá khứ, sự việc hành vi này kéo dãn dài đến bây giờ hoặc tương lai.

– Thì hiện tại tại xong xuôi dùng để mô tả một hành động xảy ra trong thừa khứ nhưng mà không được giữ giàng ở hiện tại.

– mục tiêu thông tin báo tức hoặc loan báo một vấn đề nào kia vừa xảy ra.

II. Vệt hiệu nhận biết thì bây giờ hoàn thành.

Trong những câu, fan dùng có thể nhận biết thì hiện nay tại chấm dứt khá dễ:

– Just (chỉ), recently (gần đây, mới đây), lately (mới đây)

– Yet (lúc này), already (đã), never (không bao giờ), ever (bao giờ), before (trước đây), after (sau đó)

– For + khoảng chừng thời gian

– Since + mốc thời gian/ S + Vở quá khứ

– Up khổng lồ now, Up khổng lồ present, Until now, till, until present, so far (cho mang đến bây giờ)

– In the past + (year)

– In the last + (year)

– In my life

III. Kết cấu thì hiện tại hoàn thành

Câu khẳng định:

S + have/has + Ved/PII…

Câu che định:

S + have/has + not + Ved/PII…

Câu nghi vấn:

Have/Has + S + Ved/PII…

Answer: Yes, S + have/has.

No, S + have/has + not.


B. BÀI TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH.

Sau khi tò mò vài nét về kiểu cách dùng, cấu tạo thì hiện tại dứt hãy cùng tiengtrungquoc.edu.vn giải một trong những bài tập về thì hiện tại kết thúc dưới phía trên nhé.

Bài tập 1: chuyển đổi các động từ nguyên chủng loại sau sang dạng bất quy tắc nghỉ ngơi thì lúc này hoàn thành.

Tobe ➔ __________

Drive ➔ __________

Eat ➔ __________

Find ➔ __________

Hold ➔ __________

Meet ➔ __________

Swim ➔ __________

Smeel ➔ __________

Tell ➔ __________

Wake ➔ __________

Win ➔ __________

Bài tập 2: Viết lại câu sao để cho nghĩa không đổi.

1.This is the first time Khanh went lớn Japan.

➔ Khanh hasn’t ____________________________________.

2. Uyen started learning 2 weeks ago.

➔ Uyen has _______________________________________.

3. My parents began drinking when it started lớn rain.

➔ My parents have _________________________________.

4. Tung last had his car repaired when I left him.

➔ Tung haven’t ____________________________________.

5. When did she have it?

➔ How long _______________________________________?

6. I haven’t seen my grandfather for 2 months.

➔ The last _________________________________________.

7. Gin hasn’t taken a bath since Tuesday.

➔ It is _____________________________________________.

Bài tập 3: lựa chọn một đáp án đúng nhất.

1.Jun _______ France for 4 months.

A. Have learnt B. Learnt C. Learns D. Has learnt

2. She hasn’t _______us about that accident yet.

A. Told B. Tell C. Said D. Say

3. I saw my best friends last week but I ________ them so far this morning.

A. Saw B. Hasn’t seen C. Didn’t see D. Haven’t seen

4. It’s the first time that this oto _______ down this week.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Sài Gòn Và Hà Nội Về Địa Lý, Khác Nhau Giữa Sài Gòn Và Hà Nội Về Địa Lý

A. Broke B. Broken C. Has broken D. Have broken

5. Have your parents ______ newspapers recently?

A. Listened B. Spoken C. Watched D. Read

6. I _______ a flight khổng lồ Korea for 5 weeks.

A. Book B. Have booked C. Has booked D. Books

7. Tommy has just ______ since her parents arrived.

A. Leave B. Has left C. Left D. Leaved

8. My teacher ________ us for 2 days.

A. Hasn’t teach B. Hasn’t taught C. Have teach D. Haven’t taught

9. ______ nam seen any good films lately?

A. Did B. Has C. Have D. Does

10. Mary __________ earlier, but she has worked a lot lately.

A. Hasn’t written B. Have written C. Written D. Wrote

Bài tập 4: Tìm và sửa lỗi sai trong câu sau:

1.Jinho have lost his key. He can’t find it anywhere.

2. How much games has this team won so far this month?

3. Long doesn’t know her husband. He never has met him.

4. They live in Australia. They has lived there all their life.

5. Your house looks very clean và beautiful. Have you wash it?

Bài tập 5: Chia đụng từ ưng ý hợp

1.Huyen _________ (learn) a very hard lesson the day before last night.

She _________ (live) in japan since 1995.________ William _______ (speak) to lớn his boss?We _________ (not/see) our father for a long time.Key _________ (send) me an email for 3 weeks.Elizabeth already __________ (make) her bed but she ____________ (not/call) her boyfriend.There _________ (tobe) many accidents on that road for 6 months.Truong ___________ (perform) the same play since 2017.A: _________ you ________ (visit) New York?

B: No, I haven’t.

My brother ___________ (work) for that company since 2018.

Bài tập 6: Viết những câu sau dựa trên các từ cho sẵn và phân tách động từ

1.We/play/tennis/2 years.

Mai/go/the library/today.My sister/move/a new house/near/her boyfriend’s flat.His teacher/not/explain/this lesson/yet.This/best/film/I/ever/watch.Minh/just/leave/office/2 hours.They/write/a report/since/last Monday?

Bài tập 7: Điền ‘since’ cùng ‘for’ vào vị trí thích hợp hợp

1.Her uncle has been a designer ________ 3 years.

Myan has lived in Canada with her grandparents _________ 2010.I have learnt French ________ I was 6.Jim hasn’t finished this project _________ last night.We have just left ________ half a day.A: How long has the post office been opened?

B: It has been opened _________ 8 a.m.

His girlfriend has been looking for a job __________ she graduated.Liz và Binh have been married ________ a year.My brother has bought a new phone ___________ last Thursday.My aunt has owned the book siêu thị __________ 3 years.

ĐÁP ÁN:

Bài tập 1:

Tobe ➔ ____Have/Has Been______ (đã từng là)

Drive ➔ ____Have/Has Driven_____ (đã từng lái)

Eat ➔ ____Have/Has Eaten______ (đã từng ăn)

Find ➔ ____Have/Has Found______ (đã từng tìm)

Hold ➔ ____ Have/Has Held______ (đã từng tổ chức)

Meet ➔ _____Have/Has Met_____ (đã từng gặp)

Swim ➔ _____Have/Has Swum____ (đã từng bơi)

Smeel ➔ _____Have/Has Smelt____ (đã từng ngửi)

Tell ➔ _____Have/Has Told____ (đã từng nói)

Wake ➔ _____Have/Has Woken_____ (đã từng thức dậy)

Win ➔ _____Have/Has Won_______ (đã từng thắng)

Bài tập 2:

1.This is the first time Khanh went khổng lồ Japan.

➔ Khanh hasn’t gone to japan before.

2. Uyen started learning 2 weeks ago.

➔ Uyen has learnt for 2 weeks.

3. My parents began drinking when it started to rain.

➔ My parents have drunk since it started khổng lồ rain.

4. Tung last had his car repaired when I left him.

➔ Tung haven’t had his car repaired since I left him.

5. When did she have it?

➔ How long have she had it?

6. I haven’t seen my grandfather for 2 months.

➔ The last time I saw my grandfather was 2 months ago.

7. Gin hasn’t taken a bath since Tuesday.

➔ It is Tuesday since Gin took a bath.

Bài tập 3:

1.Chọn D (dấu hiệu: for 4 months)

2. Lựa chọn A (told + somebody và chia ở cột 3; said + to somebody)

3. Lựa chọn D (dấu hiệu: so far this morning)

4. Chọn C (dấu hiệu: It’s the first time)

5. Chọn D (read là phù hợp nhất vị đọc báo)

6. Chọn B (dấu hiệu: for 5 weeks)

7. Chọn C (dấu hiệu: since)

8. Chọn B (dấu hiệu: for)

9. Chọn B (dấu hiệu: lately)

10. Lựa chọn A (theo nghĩa của câu)

Bài tập 4:

1.have ➔ has (Jinho là công ty ngữ số ít)

2. Much ➔ many (games là danh từ đếm được)

3. Never has met ➔ has never met (sai thiết bị tự)

4. Has ➔ have (they là chủ ngữ số nhiều)

5. Wash ➔ washed (chưa chia động từ)

Bài tập 5:

1.Huyen _____has learnt____ a very hard lesson the day before last night.

She ____has lived_____ in japan since 1995.____Has____ William ___spoken____ to his boss?We ___hasn’t seen______ our father for a long time.Key ____has sent_____ me an e-mail for 3 weeks.Elizabeth has already ____made______ her bed but she ______hasn’t called______ her boyfriend.There ___has been______ many accidents on that road for 6 months.Truong _____has performed______ the same play since 2017.A: _____Have____ you ____visited____ New York?

B: No, I haven’t.

My brother _____has worked______ for that company since 2018.

Bài tập 6:

1.We have played tennis for 2 years.

Mai has gone lớn the library today.My sister has moved to lớn a new house near her boyfriend’s flat.His teacher hasn’t explained this lesson yet.This is the best film I have ever watched.Minh has just left the office for 2 hours.Have they written a report since last Monday?

Bài tập 7:

1.for (for + khoảng thời gian)

since (since + mốc thời gian)since (since + mốc thời gian)since (since + mốc thời gian)for (for + khoảng thời gian)for (for + khoảng tầm thời gian)since (since + mốc thời gian)for (for + khoảng thời gian)since (since + mốc thời gian)for (for + khoảng chừng thời gian)

Các bài bác tập khác: