Bài tập định khoản kế toán đơn giản

     

Định khoản kế toán là một dạng bài tập cơ bạn dạng trong kế toán. Mặc dù nhiên, rất nhiều người sinh viên với kế toán bắt đầu ra trường còn chạm mặt khó khăn lúc định khoản. Hôm nay, kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn một số mẫu bài tập định khoản kế toán nhé. 

*
Mẫu bài tập định khoản kế toán tham khảo 1"> Mẫu bài xích tập định khoản kế toán tham khảo

NỘI DUNG CHÍNH

1. Mẫu bài bác tập định khoản kế toán tài chính tiền và các khoản bắt buộc thu2. Mẫu bài tập định khoản kế toán tài chính nợ bắt buộc trả 3. Mẫu bài tập định khoản kế toán mặt hàng tồn kho

1. Mẫu bài tập định khoản kế toán tài chính tiền và những khoản yêu cầu thu

Mẫu bài tập định khoản kế toán tham khảo 2">

Yêu cầu: Định khoản kế toán những nghiêp vụ kinh tế tài chính phát sinh trên.

Bạn đang xem: Bài tập định khoản kế toán đơn giản

BÀI GIẢI 1

1.Nợ TK 111: 22.000.000Có TK 333: 2.000.000Có TK 511: 20.000.000

2.Nợ TK 113: 30.000.000Có TK 111: 30.000.000

3.Nợ TK 111: 63.000.000Có TK 333: 3.000.000Có TK 711: 60.000.000

Nợ TK 811: 200.000Nợ TK 133: 20.000Có TK 111: 220.000

4.Nợ TK 641: 300.000Có TK 111: 300.000

5.Nợ TK 141: 10.000.000Có TK 111: 10.000.000

6.Nợ TK 112: 30.000.000Có TK 113: 30.000.000

7.Nợ TK 111: 100.000.000Có TK 311: 100.000.000

8.Nợ TK 152: 50.000.000Nợ TK 133: 5.000.000Có TK 112: 55.000.000Chi phi vận chuyển:Nợ TK 152: 400.000Nợ TK 133: 40.000Có TK 111: 440.000

9.Nợ TK 642: 360.000Có TK 111: 360.00010.Nợ TK 112: 16.000.000Có TK 515: 16.000.000

11.Nợ TK 635: 3.000.000

Có TK 112: 3.000.00012.Nợ TK 111: 25.000.000Có TK 112: 25.000.000Nợ TK 334: 20.000.000Có TK 111: 20.000.000

Mẫu bài xích tập định khoản kế toán tìm hiểu thêm 3">

Yêu cầu: Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính trên.

BÀI GIẢI 2

1.

Nợ TK 131: 66.000.000

Có TK 333: 6.000.000

Có TK 511: 60.000.000

2.

Nợ TK 112: 66.000.000

Có TK 131: 66.000.000

3.

Nợ TK 1381: 2.000.000

Có TK 156: 2.000.000

4.

Nợ TK 1388: 1.000.000

Nợ TK 632: 1.000.000

Có TK 1381: 2.000.000

5.

Nợ TK 1388: 10.000.000

Có TK 515: 10.000.000

6.

Nợ TK 111: 1.000.000

Có TK 1388: 1.000.000

7.

Nợ TK 331: 20.000.000

Có TK 112: 20.000.000

8.

Nợ TK 131: 10.000.000

Có TK 331: 10.000.000

9.

Nợ TK 1388: 4.000.000

Có TK 711: 4.000.000

10.

Nợ TK 111: 4.000.000

Có TK 1388: 4.000.000

11.

Nợ TK 141: 10.000.000

Có TK 111: 10.000.000

12.

Nợ TK 156: 9.100.000 = 8.800.000 + 300.000

Nợ TK 133: 830.000 = 800.000 + 30.000

Nợ TK 111: 70.000 = 10.000.000 – 9.930.000

Có TK 141: 10.000.000

13.

a)

Nợ TK 111: 50.000.000

Nợ TK 139: 30.000.000

Nợ TK 642: 20.000.000

Có TK 131 (H): 100.000.000

Nợ TK 004: 50.000.000

b)

Nợ TK 111: 10.000.000

Có TK 711: 10.000.000

Nợ TK 811: 200.000

Có TK 141: 200.000

c,

Nợ TK 642: 20.000.000

Có TK 139 (K): 20.000.000

Mẫu bài xích tập định khoản kế toán tham khảo 4">

Yêu cầu: Định khoản kế toán những nghiệp vụ kinh tế tài chính trên.

Xem thêm: Các Mẫu Xe Ô Tô Đẹp Giá Rẻ Nhất Việt Nam 2021, 7 Xe Ô Tô Giá Rẻ, Đáng Mua Nhất Năm 2021

BÀI GIẢI 3

1.Nợ TK 131: 66.000.000Có TK 333: 6.000.000Có TK 511: 60.000.0002.Nợ TK 112: 66.000.000Có TK 131: 66.000.0003.Nợ TK 1381: 2.000.000Có TK 156: 2.000.0004.Nợ TK 1388: 1.000.000Nợ TK 632: 1.000.000Có TK 1381: 2.000.0005.Nợ TK 1388: 10.000.000Có TK 515: 10.000.0006.Nợ TK 111: 1.000.000Có TK 1388: 1.000.0007.Nợ TK 331: 20.000.000Có TK 112: 20.000.0008.Nợ TK 131: 10.000.000Có TK 331: 10.000.0009.Nợ TK 1388: 4.000.000Có TK 711: 4.000.00010.Nợ TK 111: 4.000.000Có TK 1388: 4.000.00011.Nợ TK 141: 10.000.000Có TK 111: 10.000.000

12.

Nợ TK 156: 9.100.000 = 8.800.000 + 300.000 Nợ TK 133: 830.000 = 800.000 + 30.000

Nợ TK 111: 70.000 = 10.000.000 – 9.930.000 gồm TK 141: 10.000.00013.a)Nợ TK 111: 50.000.000Nọ TK 139: 30.000.000Nợ TK 642: 20.000.000Có TK 131 (H): 100.000.000Nợ TK 004: 50.000.000b)Nợ TK 111: 10.000.000Có TK 711: 10.000.000Nợ TK 811: 200.000Có TK 141: 200.000c,Nợ TK 642: 20.000.000Có TK 139 (K): 20.000.000

Mẫu bài xích tập định khoản kế toán xem thêm 5">

Yêu cầu: Định khoản kế toán những nghiệp vụ tài chính trên.

BÀI GIẢI 4

1.

Nợ TK 112: 161.000.000 = 10.000 x 16.100

4.

Nợ TK 131: 259.200.000 = 16.000 x 16.200

Có TK 511: 259.200.000 5.

Nợ TK 152: 97.080.000 = 6.000 x 16.180

Có TK 331: 97.080.000 6.

Nợ TK 642: 9.720.000 = 600 x 16.200

Có TK 1112: 9.000.000 = 600 x 15.000

Có TK 515: 720.000Có TK 007: 600 USD

7.

Nợ TK 1122: 259.520.000 = 16.000 x 16.220

Có TK 131: 259.200.000 = 16.000 x 16.200

Có TK 515: 320.000Nợ TK 007: 16.000 USD

8.Nợ TK 1111: 113.540.000 = 7.000 x 16.220Có TK 1122: 112.820.000 = 6.000 x 16.100 + 1.000 x 16.220Có TK 515: 720.000Có TK 007: 7.000 USD

9.

Nợ TK 331: 97.080.000 = 6.000 x 16.180

Nợ TK 635: 240.000

Có TK 1122: 97.320.000 = 6.000 x 16.220

Có TK 007: 6.000 USD

10.

Nợ TK 156: 220.000.000 = 10.000 x 22.000

Có TK 331: 220.000.000

Điều chỉnh: TK 1112: Sổ sách: 36.000.000 = 2.400 x 15.000

Điều chỉnh: 39.000.000 = 2.400 x 16.250

Nợ TK 1112: 3.000.000

Có TK 413: 3.000.000

TK 1122:

Sổ sách: 145.980.000 = 9.000 x 16.220

Điều chỉnh: 146.250.000 = 9.000 x 16.250

Nợ TK 1122: 270.000

Có TK 413: 270.000

TK 331: Sổ sách: 220.000.000 = 10.000 x 22.000

Điều chỉnh: 221.000.000 = 10.000 x 22.100

Nợ TK 413: 1.000.000

Có TK 331: 1.000.000

Đánh giá chỉ lại cuối kỳ:

Nợ TK 413: 2.270.000

Có TK 515: 2.270.000

2. Mẫu bài tập định khoản kế toán tài chính nợ bắt buộc trả

Mẫu bài tập định khoản kế toán tìm hiểu thêm 6">

Yêu cầu: Định khoản kế toán những nghiệp vụ kinh tế trên.

BÀI GIẢI 

Ngày 05/12

– Nợ TK 334: 215.000.000

– tất cả TK 112: 215.000.000

Ngày 20/12

– Nợ TK 334: 196.500.000

– Nợ TK 338: 1.500.000

– có TK 112: 198.000.000

Ngày 25/12

– Nợ TK 622: 344.000.000 = 198.000.000 + 98.000.000 + 48.000.000

– Nợ TK 627: 15.500.000 = 8.000.000 + 5.000.000 + 2.500.000

– Nợ TK 641: 6.000.000

– Nợ TK 642: 28.000.000

– bao gồm TK 334: 393.500.000

– Nợ TK 622: 200.000

– có TK 335: 200.000

Khi tính tiền lương nghỉ ngơi phép được tính vào số thực tế phải trả:

– Nợ TK 335: 200.000

– tất cả TK 334: 200.000

4.

– Nợ TK 622: 65.360.000 = 344.000.000 x 19%

– Nợ TK 627: 2.945.000 = 15.500.000 x 19%

– Nợ TK 641: 1.140.000 = 6.000.000 x 19%

– Nợ TK 642: 5.320.000 = 28.000.000 x 19%

– Nợ TK 334: 23.610.000 = 393.500.000 x 6%

– tất cả TK 338: 98.375.000

5.

– Nợ TK 431: 50.000.000

– gồm TK 334: 50.000.000

6.

– Nợ TK 3382: 7.870.000 = 393.500.000 x 2%

– Nợ TK 3383: 78.700.000 = 393.500.000 x 20%

– Nợ TK 3384: 11.805.000 = 393.500.000 x 3%

– có TK 112: 98.375.000

7.

– Nợ TK 334: 24.830.000

– gồm TK 141: 500.000

– bao gồm TK 1388: 720.000

– gồm TK 3383: 19.675.000 = 393.500.000 x 5%

– có TK 3384: 3.935.000 = 393.500.000 x 1%

8.

– Nợ TK 334: 198.560.000

– bao gồm TK 112: 198.560.000

3. Mẫu bài xích tập định khoản kế toán mặt hàng tồn kho

Mẫu bài bác tập định khoản kế toán tìm hiểu thêm 7">Yêu cầu: đo lường và thống kê và trình bày bút toán ghi sổ thực trạng trên theo khối hệ thống KKTX cùng với các phương pháp tính quý hiếm hàng tồn kho: Nhập trước – Xuất trước (FIFO), Nhập sau – Xuất trước (LIFO), trung bình gia quyền cuối kỳ, trung bình gia quyền liên hoàn.

BÀI GIẢI 1

Đầu kỳ:A = 48.000.000 = 800 x 60.000B = 4.000.000 = 200 x 20.000

1. Nhập kho

Nợ TK 152 (A): 31.000.000 = 500 x 62.000

Nợ TK 133 (A): 3.100.000

Có TK 331: 34.100.000

Nợ TK 152 (B): 6.300.000 = 300 x 21.000

Nợ TK 133: 630.000

Có 331: 6.930.000

Nợ TK 152 (A): 100.000 = (176.000 − 16.000) x 500/800

Nợ TK 152 (B): 60.000 = (176.000 − 16.000) x 300/800

Nợ TK 331: 16.000

Có TK 111: 176.000

Giá VL A (tính luôn túi tiền vận chuyển): 62.200 = (31 .000 .000 + 100 .000)/500

Giá VL B (tính luôn chi phí vận chuyển): 21.200 = (6.300 .000 + 60.000)300

2. Xuất kho

Phương pháp FIFO:Nợ TK 621: 66.560.000Có TK 152 (A): 60.440.000 = 800 x 60.000 + 200 x 62.200Có TK 152 (B): 6.120.000 = 200 x 20.000 + 100 x 21.200

Phương pháp LIFO:Nợ TK 621: 67.460.000Có TK 152 (A): 61.100.000 = 500 x 62.200 + 500 x 60.000Có TK 152 (B): 6.360.000 = 300 x 21.200

Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn:

Giá vừa đủ của A: 60.850 = (800 x 60 .000 + 500 x 62 .200)/(800 + 500) giá bán trung bình của B: 20.720 = (200 x 20 .000 + 300 x 21 .200) / (200 + 300)Nợ TK 621: 67.066.000Có TK 152 (A): 60.850.000 = 60.850 x 1.000Có TK 152 (B): 6.216.000 = 20.720 x 300

Phương pháp trung bình cuối kỳ:

Giá trung bình thời điểm cuối kỳ của A: 60.900 = (800 x 60 .000 + 500 x 62.200 + 700 x 61 .000) / (800 + 500 + 700)

Giá trung bình vào cuối kỳ của B: 19.720 = (200 x đôi mươi .000 + 300 x 21.200 + 700 x 19.000) / (200 + 300 + 700)Nợ TK 621: 66.816.000Có TK 152 (A): 60.900.000 = 60.900 x 1.000Có TK 152 (B): 5.916.000 = 19.720 x 300

3. Trả tiền

Nợ TK 331: 373.000 = (31.000.000 + 6.300.000) x 1%Có TK 515: 373.000

Nợ TK 331: 40.657.000 = (34.100.000 + 6.930.000) – 373.000Có TK 112: 40.657.000

4. Xuất kho

Phương pháp FIFO:Nợ TK 642: 1.060.000Có TK 152 (B): 1.060.000 = 50 x 21.200

Phương pháp LIFO:Nợ TK 642: 1.000.000Có TK 152 (B): 1.000.000 = 50 x 20.000

Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn:

Giá mức độ vừa phải của B: 20.720 = (20 .720 x 200 + 0 x 0) / (200 + 0)Nợ TK 642: 1.036.000Có TK 152 (B): 1.036.000 = 50 x 20.720

Phương pháp bình quân cuối kỳ:Nợ TK 642: 986.000Có TK 152 (B): 986.000 = 50 x 19.720

5. Nhập khoNợ TK 152 (A): 42.700.000 = 700 x 61.000

Nợ TK 152 (B): 13.300.000 = 700 x 19.000

Nợ TK 133: 5.600.000 = (42.700.000 + 13.300.000) x 10%

Có TK 112: 61.600.000

6. Xuất kho

Phương pháp FIFO:Nợ TK 621: 44.890.000Có TK 152 (A): 36.960.000 = 300 x 62.200 + 300 x 61.000Có TK 152 (B): 7.930.000 = 150 x 21.200 + 250 x 19.000

Phương pháp LIFO:Nợ TK 621: 44.200.000Có TK 152 (A): 36.600.000 = 600 x 61.000Có TK 152 (B): 7.600.000 = 400 x 19.000

Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn:

Giá vừa đủ của A: 60.960 = (60 .850 x 300 + 61.000 x 700) / (300 + 700)

Giá mức độ vừa phải của B: 19.300 = (20 .720 x 150 + 19.000 x 700) / (150 + 700)Nợ TK 621: 44.296.000Có TK 152 (A): 36.576.000 = 600 x 60.960Có TK 152 (B): 7.720.000 = 400 x 19.300

Phương pháp bình quân cuối kỳ:Nợ TK 621: 44.428.000

Có TK 152 (A): 36.540.000 = 600 x 60.900

Có TK 152 (B): 7.888.000 = 400 x 19.720

*
Mẫu bài xích tập định khoản kế toán tham khảo 8">

Yêu cầu: trình bày bút toán ghi sổ.

BÀI GIẢI 2

1.Nợ TK 632: 1.086.500 = 2.173 x 500Có TK 156: 1.086.500

Nợ TK 131: 1.540.000 tất cả TK 333: 140.000 bao gồm TK 511: 1.400.000 2. Nợ TK 156: 13.200.000 = 6.000 x 2.200 Nợ TK 133: 1.320.000Có TK 331: 14.520.0003.Nợ TK 157: 4.346.000Có TK 156: 4.346.000 = 2.173 x 2.0004.Nợ TK 156: 9.000.000 = 4.000 x 2.250Nợ TK 133: 900.000Có TK 111: 9.900.0005.Nợ TK 632: 840.000Có TK 157: 840.000

Nợ TK 131: 1.276.000 gồm TK 333: 116.000 gồm TK 511: 1.160.0006.Nợ TK 157: 13.038.000Có TK 156: 13.038.000 = 2.173 x 6.000Nợ TK 632: 10.865.000Có TK 157: 10.865.000 = 2.173 x 5.000Nợ TK 156: 2.173.000 = 2.173 x 1.000Có TK 157: 2.173.000Nợ TK 131: 15.950.000Có TK 333: 1.450.000Có TK 511: 14.500.000 = 5.000 x 2.900

Trên đây là mẫu bài tập định khoản kế toán tài chính thường chạm chán mà bạn xem thêm để cải thiện nghiệp vụ của mình. Chúc các bạn thành công!